EY FAHRİ ALEM MERHABA

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Ey ezelden câna cânan merhabâ,
Tâ ebed, ey derde derman merhabâ!

Ey Rauf kul, ey Rahim kul, merhabâ
Ey Şefik kul, ey Kerim kul merhabâ!

Ey nübüvvet tâcı hâtem, merhabâ,
Özde ey Allâh’a mahrem, merhabâ!

Mühr-i İslâm ey Süreyyâ, merhabâ,
Halka ey şefkatte deryâ, merhabâ!

Kalbi, ey Kur’an’da Yâsin, merhabâ,
Gönlü, ey gülden de Muhsin, merhabâ!

Merhabâ âlemde seyyid, merhabâ,
Merhabâ, ey sırr-ı tevhid, merhabâ!

Merhabâ ey enbiyânın cân evi,
Merhabâ ey evliyânın pertevi.

Merhabâ, çöllerde ey zemzem olan,
Merhabâ, bizler için meltem olan!

Merhabâ, Hak’tan, hidâyetten nefes,
Merhabâ ey rûzigar, bağrımda es!

Merhabâ âlemlerin ey rahmeti,
Merhabâ âdemlerin ey cenneti!

Merhabâ ey Gonca, ey Güller Gülü,
Merhabâ ey bâğ-ı Kur’an Bülbülü!

Merhabâ ey nûr-i îman, merhabâ,
Merhabâ ey zirve insan, merhabâ!

Ey meleklerden temiz yüz, merhabâ,
Ey karanlık yerde gündüz, merhabâ!

Ey şahâdet, ey şefâat, merhabâ,
Ey asâlet, ey şecâat, merhabâ!

Ey dirâyet, ey risâlet, merhabâ!
Ey inâyet, ey icâbet, merhabâ,

Ey muhabbetten şifâmız, merhabâ,
Ey Muhammed Mustafâ’mız, merhabâ!

Ağlatan hicranda mendil, merhabâ,
Ey bütün devrâna kandil, merhabâ!

Merhabâ ey Hakk’a hicret merhabâ,
Merhabâ ey bâb-ı cennet merhabâ!

Merhabâ ey nur saçıp nûr eyleyen,
Merhabâ ey gönlü mâmûr eyleyen!

Merhabâ ey ins ü cin peygamberi,
Merhabâ ey câna cennet rehberi!

Merhabâ ey en muazzez haysiyet,
Merhabâ ey en mükemmel şahsiyet,

Merhabâ ey en katıksız sâfiyet,
Merhabâ ey en mübârek âfiyet!

Merhabâ ey affı engin merhamet,
Merhabâ ey gönlü zengin mağfiret!

Merhabâ ey el-Emin kul, merhabâ,
Merhabâ her hâli makbul, merhabâ!

Sen nazar kıl ey hilâl göz, merhabâ,
Ey misilsiz şems olan öz, merhabâ!

İnci, Cevher, Dürr-i Yektâ, merhabâ,
Sen’de mânâ, Sen’de sevdâ, merhabâ!

Sen’de nîsân oldu her dem, merhabâ,
Ey Hamîd, ey Fahr-i Âlem, merhabâ!

Ey Rasûl, en tatlı zikrim; merhabâ,
Hasretimden çünkü fikrim, merhabâ!

Merhabâ ey en güzel ses, merhabâ,
Yer ve gökten ey Mukaddes, merhabâ!

Merhabâ ey âb-ı kevser, merhabâ,
Merhabâ ey misk-i anber, merhabâ!

Merhabâ ey en büyük taç sâhibi,
Merhabâ ey Arş’a mîraç sâhibi!

Merhabâ ey şanlı, eşsiz kahraman,
Merhabâ ey halka Hak’tan armağan!

Merhabâ ey akla idrâkin yolu,
Merhabâ ey Hakk’ın en seçkin kulu!

Merhabâ Vahşî’yi ashâb eyleyen,
Merhabâ ashâbı mehtâb eyleyen!

Merhabâ, ey yâr olan, her âcize,
Merhabâ, ey, çâremiz, ey mûcize!

Merhabâ ey Hû diyen ney, merhabâ,
Merhabâ, ey merhabâ, ey merhabâ!

Merhabâ ey Müctebâ, ey Muktedâ,
Ümmetin pervânedir, can can fedâ!

Çağlıyor gözlerde şebnem, merhabâ,
Sen kerem kıl, ey Mükerrem, merhabâ!

İlle Sen’den fer alır göz revnakı,
Merhabâ sırrıyla parlar yüz akı!

Cân evinden merhabâ ırmak eder,
Rûhu tenlerden çıkartır, pâk eder!

Kim ki gurbet ilde kalmıştır cüdâ
Merhabâdan başka yoktur hoş sadâ!

Merhabâ ey Câna Can; cânım, Sen’in,
Ayrılık çeksem de her ânım Sen’in…

Bitse söz, gönlümde bitmez merhabâ,
Der misin şefkatle bir kez merhabâ?

Ravza’dan bir merhabâ, sonsuz safâ,
N’ola lutfet yâ Muhammed Mustafâ…

Yalvarır Seyrî, icâbet kıl bize,
Yâ Habîballâh inâyet kıl bize!…

Vezni: fâilâtün fâilâtün fâilün