Gazel

Harun ÖĞMÜŞ

Cezb eder dâim cemâlin cinni de insânı da
Hep o Mushaf’tan okurlar ilmi de irfânı da

Kâkülün çözsen de bir yol seyre çıksan gülşene
Hak için mahcûb edersin servi de reyhânı da

Bezme gelsen lutf edip rindâna arz etsen şarâb
Tevbekâr anmaz verilmiş ahdi de peymânı da

Göz süzüp bir kerre baksan şâyet uzlet-gâhına
Terk eder aşkınla zâhid dîni de îmânı da

Tâ ezelden gönle atmış olduğun ol gamzenin
Çıkmasın, sînemde kalsın tîri de peykânı da

Pâdişâhım râzıdır Hârun senin her hükmüne
Eyleyen sen ol velâkin cevri de ihsânı da