Güzel Bir Kul Olabilmek

YAZAR : Osman Nuri TOPBAŞ Hocaefendi

ÖMRÜN HİKMETİ

Üç ayların içindeyiz.

Bu mübârek günler ve geceler, Hakk’a yaklaşmanın mühim fırsatları. Cenâb-ı Hak, bazı ayları, bazı aylardan faziletli kılıyor ve bazı ayların içine de kandil geceleri dediğimiz mübârek geceler bahşediyor. Tâ ki kullar, bu gecelerde Cenâb-ı Hakk’a ilticâ etsin, O’na yaklaşsın, O’nun sonsuz rızâsını elde etsin. Tâ ki ilâhî affa nâil ve neticede Cemâlullah tecellilerine mazhar olsun…

Bu tecellîlere mazhariyetin birinci şartı, tevhîdin kalbe oturmasıdır. İkincisi de tevhîd üzre abdiyyet, yani kulluktur. Zaten bize verilen ömrün hikmeti de bu:

Cenâb-ı Hakk’a güzel bir kul olabilmek, kullukta bir seviyeye ulaşabilmek.

İnsanlar arasında en büyük derece olan peygamberlik de hep bu abdiyyet/kulluk içinde Hak vergisi ilâhî bir rütbe olmuştur. Dolayısıyla bütün mü’minlere şart:

GÜZEL BİR KULLUK

Güzel bir kul olabilmek nedir?

Hayatımızın her safhasına İslâ-m’ın güzelliklerini yansıtabilmektir. İslâm’ı hayatımızın hiçbir safhasında unutmamak, meselâ ticarî hayatta unutmamak, aile hayatında unutmamak, beşerî münasebetlerde unutmamaktır. İbadetlerimizi vecd, istiğrak ve coşku hâlinde îfâ edebilmektir.

Cenâb-ı Hakk’ın bizlere Kur’ân-’daki ilâhî tâlimatları, hep güzel kul olabilmemizin yolunu ve düsturunu göstermektedir. Nitekim İsrâ Sûresi’nin 22’nci âyetinden 40’ıncı âyetine kadar geçen ilâhî beyanlara baktığımızda bu gerçeği görmekteyiz. Bahsettiğimiz âyetlerde Cenâb-ı Hak Peygamber Efendimiz’in şahsında, bütün ümmete tembihlerde bulunuyor, mesajlar veriyor. Bu mesajların en temel özelliği de, bütün hak dinlerde aynı olmasıdır. Yani insanlığa gönderilmiş olan dinlerde toplumların sosyal yapısına göre teferruatlarda farklılıklar bulunabilir. Fakat buradaki mesajlar, bütün hak dinlerde aynı olmuştur.

İLÂHÎ MESAJLAR

Cenâb-ı Hak buyurur:

“Rabb’in, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine «Üf!» bile deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle!..” (el-İsrâ, 23)

Âyetteki birinci mesaj:

Yalnız Allah’a kulluk. Hiçbir fânîye kul olunmayacak, yalnız Allah’a kulluk yapılacak ve ancak O’na teslim olunacak, O’ndan mağfiret dilenecek, O’na ibadet edilecek…

İkinci mesaj:

Anne-babaya iyi davranmak. Dünyaya gelişe bir sebep ve vesile olmuş olan anne-babaya güzel muâmele. Cenâb-ı Hak:

“Onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarladığı zaman, sakın ha onlara « üf» bile deme!” buyuruyor

Demek ki insan yaşlandıkça bir çocukluk devresine giriyor. Güç, kuvvet kesiliyor. Nasıl vücut güç, kuvvetini kaybediyorsa, zihnî melekeler de zaman içinde gücünü kaybedebilir. Bu durumda anne-baba, üf dedirtmeye müsait çocuksu bir hareket yapabilir. Fakat böyle bir anda ilâhî mesaj gayet açık: «Sakın ha onlara üf bile deme!»

ÜÇ BEDDUÂ

Kâ’b bin Ucre -radıyâllâhu anh- rivâyet eder:

Rasûlullah -sallâllâhü aleyhi ve sellem-, bizden, minbere yakın oturmamızı isteyince, minberin tam önünde topluca oturduk. Bir basamak çıktı: «Âmîn!» dedi. Bir basamak daha çıktı. Yine «Âmîn!» dedi. Bir basamak daha çıktı. Yine «Âmîn!» dedi. Minberden indiğinde:

“–Ey Allah’ın Rasûlü! Bugün biz, Siz’den daha önce işitmediğimiz yeni bir şey işittik.” dedik.

Bunun üzerine buyurdu ki:

“–Minberde iken Cebrâil geldi. Bana birinci basamakta iken:

«–Ramazan-ı Şerîf’e erişip de bağışlanmayan, rahmetten uzak olsun!» dedi.

Ben de: «Âmîn!» dedim.

İkinci basamağa çıktığımda:

«–Yanında Sen’in adın söylendiği hâlde Sana salât ve selâm getirmeyen, rahmetten uzak olsun!» dedi.

Ben de: «Âmîn!» dedim.

Sonra üçüncü basamağa çıktığımda:

«–Ana babasının yaşlılığına erişip de veya bir tekinin ihtiyarlığını görüp de, cenneti kazanamayan kişi, rahmetten uzak olsun!» dedi.

Ben de: «Âmîn!» dedim.” (Hâkim, Müstedrek, IV, 170)

Bu hadîs-i şerîfte Cebrâil’in Allah’tan getirdiği üç tane îkaz var:

ÜÇ ÎKAZ

İlki, baştan sona ilâhî rahmet, bereket, merhamet ve af dolu olan Ramazan-ı Şerîf’i, bağışlanmamıza vesile olabilecek güzelliklerle en iyi şekilde değerlendirebilmek.

Diğeri, Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in kıymetini iyi idrak edebilmek. Peygamber Efendimiz ki, Cenâb-ı Hakk’ın ümmet-i Muhammed’e çok büyük bir lütfudur. O yegâne örnek, üsve-i hasene… İnsanoğlunun başından ne kadar problem geçecekse veyahut da büyük mükâfatlar yaşanacaksa, hepsinin bir benzeri Efendimiz’in başından geçmiş. Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, ümmetine çok müşfik, çok merhametli bir Peygamber. O’na mukâbil borcumuz çok. Bunların en büyüğü de, hiç şüphesiz O’na salât ü selâm getirmek…

Hadîs-i şerifin üçüncü mesajı ise, anne ve babalarımıza onlar yaşlandığında nasıl muâmele edeceğimiz hakkında. Onlara hizmet ve itaat şart. Ancak anne-babaya itaat, Allah’a itaate mâni oluyorsa, o zaman orada itaat olmaz. Çünkü her şeyden önce birinci şart, Allah’a itaat… Fakat Allah’a âsî olan anne-babalara da tavrımızın, her şeye rağmen mâruf yani iyilik ve ihsan üzere olması gerektiği de yine Cenâb-ı Hakk’ın emridir. Cenâb-ı Hak, anne-babaya olan iyi davranmanın mâhiyetini şöyle bildiriyor:

“Onları esirgeyerek alçakgönüllülükle üzerlerine kanat ger ve: «Rabb’im! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi Sen onlara (öyle) rahmet et!..» diyerek dua et!” (el-İsrâ, 24)

Yani hem ihtiyar ve âciz anne-babaya bakılacak hem de onlara bir vefâ borcu olarak kendilerine dua edilecek. Bu şekilde Allah’ın rahmeti ve rızâsı kazanılmış olacak.

Dünya evine girenler, bilhassa şu iki hususta dikkatli olmalılar:

a. İhtiyar anne-babalarına hürmet ve saygıda kusur etmeyecekler,

b. Güzel, sâlih ve sâliha bir nesil yetiştirmeye gayret edecekler.

Evliliğe adım atan her gencin en mühim vazifeleri bunlar. Nihayetinde onlar da bir gün aynı hâli yaşayacaklardır.

GENÇLİK VE

GÜZELLİK GEÇİCİ

Cenâb-ı Hak, hayatın merhalelerinden bahsediyor. Bütün bir ömrü şöyle hulâsa ediyor:

“Kime uzun ömür verirsek, Biz onun yaratılışını (gençliğini ve güzelliğini) bozar, beli bükük hâle getiririz. O kim­seler bunu idrak etmez mi? (Yolculuk ne tarafa?)” (Yâsîn, 68)

İnsan önce âcizlikle dünyaya geliyor. Anne-babanın kollarında ve şefkatinde büyüyor. Burada anne-babanın da mühim bir rolü var. Onların ömrünü hayır-hasenâtla doldurması lâzım. Cenâb-ı Hak gençlik yıllarında güç ve kuvvet veriyor. Sonra gücü, kuvveti ve bu yaratılışı tersyüz ediyor. Yavaş yavaş bel bükülüyor, vücuttaki, birtakım mekanizmalar, cihazlar gücünü kaybettiği gibi zihnî melekeler de gücünü kaybedebiliyor, dolayısıyla tahammül azalıyor. Bu hakikati devamlı olarak tecelli ettiren Cenâb-ı Hak soruyor: «Akıl erdirmez misiniz? Yolculuk nereye?»

RAHMET KAPISI: TEVBE

Mesele yolculuğumuzu idrak edip sâlih bir kulluk yapabilmek. Rabb’imiz, bu meyanda şöyle buyurur:

“Rabb’iniz, sizin kalplerinizdekini çok iyi bilir. Eğer siz sâlih olursanız, şunu bilin ki, Allah kötülükten yüz çevirerek tevbeye yönelenleri son derece bağışlayıcıdır.” (el-İsrâ, 25)

Cenâb-ı Hak, kalplerdekini en iyi bilendir. O, kullarına «şah damarı»ndan daha yakın olduğunu haber veriyor. «Kişi ile kalbinin arası»na gireceğini bildiriyor. Bütün hissiyatımızı Allah, bizden daha iyi biliyor. Fakat dâima bize rahmet kapılarını açıyor ve kurtuluş yollarını gösteriyor. Bizden istediği, kötülüklerden yüz çevirerek tevbe edebilmemiz.

Ancak tevbenin de lâfla olması kâfî değil. Tevbe, kötülüklerden yüz çevirmek, yani kötülüklerden nefret etmekle başlar. Böyle bir tevbe, yani tevbe-i nasuh dediğimiz çok samimî bir tevbe, bütün rahmet ve cennet kapılarının yegâne anahtarıdır.

Ancak Cenâb-ı Hak, tevbe ederken şeytanın bizi kandırmamasını istiyor: “…Şeytan, Allah’ın affına güvendirerek sizi kandırmasın.” (Lokmân, 33) buyuruyor.

Yani tevbe lâfızda kalmamalı. Kalpte de tecelli etmeli.

Bundan sonra diğer bir ilâhî mesaj:

SOSYAL VAZİFELERİMİZ

Âyet-i kerîmede buyrulur:

“Akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver!” (el-İsrâ, 26)

Demek ki ilk bakmakla mükellef olduğumuz, mecbur olduğumuz, bakmaya mahkûm olduğumuz en başta, akrabamız. Ondan sonra yoksullar, ondan sonra yolda meşakkatte ve müşkül durumda kalmış olanlar geliyor. Yani Cenâb-ı Hak, kendimizin dışındakilerden bizi mes’ûl tutuyor. O bize mülkü emânet olarak veriyor. Gerçekte ise mülk, Allah’a ait. Kul, bir veznedar, bir tasarrufçu ve bu tasarrufundan da mes’ûl. Demek ki varlıklı kul, yoksulun emânetçisi. Yoksula bakmakla mükellef. Ona bîgâne kalamaz.

“Gereksiz yere de saçıp savurma!” (el-İsrâ, 26) buyuruyor Cenâb-ı Hak. Yani: «Mülk emânet olduğu için, kendine ait bir lüks yaşayışın da olmasın. Yoksulu gör, zulüm altındakileri gör, muhtaçları gör. Onlardan bir ibret al.» diyor. Saçıp savuranlar hakkında da: “Onlar, şeytanın arkadaşlarıdır. Şeytan da çok nankördür.” (el-İsrâ, 27) buyuruyor.

Peki burada neyi ölçü alacağız? Topluma baktığımız zaman, eline imkân geçenler; «Mal benimdir.» diyor, istediği gibi harcıyor. «Bir daha dünyaya gelmeyeceğim.» diyor, har vurup harman savuruyor. Nefis aldatmacasına kapılıyor. Oysa ölçü, peygamberlerin ve sahâbenin ölçüsü. Cenâb-ı Hakk’ın gönderdiği peygamberler arasında maddî açıdan çok müşkül durumda olan da mevcuttur, çok varlıklı olan da. Fakat varlıklı peygamber, asla kalbini kasa yapmamış ve servetini dâima kalbinin dışında taşımıştır. Malının esiri olmamış, onu emânet olarak ilâhî rızâya uygun şekilde kullanmayı bilmiştir. Ecdadımız Osmanlı’ya baktığımızda onlar da ilk üç asır böyle bir istikamette yaşamışlardır. Yani Osmanlı, Allah’ın servetini kullanmayı bildi ve Cenâb-ı Allah da onları üç asır içinde 24 milyon kilometrekareye hâkim kıldı.

Mühim olan Allah’a kul olabilmek ve mülkün kimin olduğunun farkına varabilmek. Onun için şeytanla bir müştereklik/ortaklık olmaması şart. Çünkü şeytanla müştereklik, cennete girmeye en büyük engeldir. Bu engele takılmak da ne büyük bir hüsrandır.

GÖNÜL ALICI BİR SÖZ

Mülk de biz de Allah’a âidiz. Bu sebeple hem malımızla hem de kendi güzel hâlimizle gariplerin gönüllerini alıcı olmalıyız. Bu noktada Cenâb-ı Hak, bir incelik ve zarâfet bildiriyor: “Eğer Rabb’inden umduğun, beklemekte olduğun bir rahmet için onların yüzüne bakamıyorsan, hiç olmazsa kendilerine gönül alıcı bir söz söyle.” (el-İsrâ, 28)

Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in yanına garipler, yalnızlar, kimsesizler gelirdi. Kendilerine verilecek bir şeyler, bir sadaka filân beklerlerdi. Bazen Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in elinde verecek hiçbir şey olmazdı. Zaten çok zaman kendisi de aç olarak gezerdi. Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, elinde verecek bir şey olmadığında yoksulların o isteklerine karşı utanır, bir şey veremediği için yavaşça yüzünü belli etmeden yan tarafa çevirirdi. Bunun için Cenâb-ı Hak îkaz etti: “Hiç olmazsa kendilerine gönül alıcı birkaç söz söyle!” Yani: «Yüzünü çevirme, onları teselli et!» Böylece Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, elinde maddî imkân olmadığı anlarda bile tebessüm ve tatlı ifadeleriyle hep infak hâlinde yaşadı.

Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, hayatın her türlü ahvâli karşısında dâima kucaklayıcı, huzur verici, dengeli ve teselli edici idi. Meselâ, Hendek Harbi’nde Müslümanlar ağır bir imtihan geçirdiler. O kadar zor anlar yaşadılar ki: “Allah’ın yardımı gelmeyecek mi?” diye içlerine şüphe düştü. O zaman Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-: “Esas hayat, âhiret hayatıdır.” buyurdu. Sonradan Mekke fethi gibi büyük ve ihtişamlı bir zafer kazandığında da aynı hâl içindeydi. O, bir devenin üzerinde secde hâlinde Mekke’ye giriyordu. Zafer işaretleri yapmıyordu. Etrafına yine: “Esas hayat, âhiret hayatıdır.” buyuruyordu.

Çünkü bu dünyadaki başarı ve mükâfatların hepsi izâfî. Ne kadar zafer varsa, hepsi Allah’ın yardımıyla tecelli etmiştir. Bu sebeple kul, dâima Cenâb ı Hakk’a bir ilticâ hâlinde olmalı; malî, kavlî ve fiilî olarak devamlı infak hâlinde bulunmalı, mütevâzı ve mütebessim yaşamalı. İslâm’ın güleryüzünü çehresinde yansıtmalı. Böylece ictimaî çevrede her zaman gönül alıcı ve gönül yapıcı olmalı. Bugün çatırdayan aileler altında ezilen bir nesil, sokakların insafına terk edilenler, narkotikte eriyenler ve fuhşun girdabında yok olanlar karşısında bizler de mes’ûl değil miyiz?

Hazret-i Mevlânâ ne güzel ifade buyurmuş:

“Bir gönül al ki, hacc-ı ekber olsun.”

Kâinatta insanın inşa ettiği tecelligâh Kâbe’dir. Fakat insan kalbi de Cenâb-ı Hakk’ın inşa ettiği bir tecelligâhtır. O bakımdan en büyük ibadet, gönül almaktır. En büyük felâket de gönül yıkmaktır. Hazret-i Mevlânâ bu hususta da şöyle buyuruyor:

“Merhem ol, sakın diken olma!”

NE CİMRİLİK NE İSRAF

Merhem olmanın ilk adımı, paylaşmaktır. Sahip olduğumuz ilim, mal-mülk, hattâ güleryüz misâli nemiz varsa, bunlarla çevremizdekilere merhem olabilmeliyiz. Bunun en güzel yolu, cimrilik ve israftan kaçınmaktır. Cenâb ı Hak buyurur:

“Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme, büsbütün de açıp tutumsuz olma, yoksa pişman olur, açıkta kalırsın.” (el-İsrâ, 29)

Hep kendine göre yaşamak yok. Etrafa bîgâne kalamayız. Cimrilik de israf da bu sebeple men edilmiştir. Çünkü israf, kendine harcama; cimrilik, kendine biriktirmedir. İkisinin de ictimaî yönü yoktur, diğergâmlık tarafı mevcut değildir. İki vasıf da insanın hodgamlığıdır. Fakat Cenâb-ı Hak, hodgam bir kul istemiyor, diğergâm bir kul istiyor. O hâlde israf da etmeyeceğiz, cimri de olmayacağız. Devamlı infak sahibi olacağız. İnfakta ölçü nedir? Bunu Cenâb-ı Hak şöyle îzah ediyor:

“İhtiyaç fazlası…”

İKİ AYRI İMTİHAN

Dengeyi çok iyi kurmak lâzım. İktisâdî meselede Cenâb-ı Hakk’ın bir îkazı var:

“Rabb’in, dilediğine rızkı bol verir, dilediğine daraltır. Şüphesiz ki O, kullarından haberdardır. Onları çok iyi görür.” (el-İsrâ, 30)

Her iki durum, yani bolluk da darlık da bir imtihandır. Bunlar acaba kulu cennet yolcusu mu yapacak, -Allah korusun- cehennem yolcusu mu? Kul her iki durumda da Rabb’ine kulluk ve rızâ hâlinde mi olacak, isyana mı bulaşacak?

Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in bazen hiçbir şeyi bulunmadığı, yani evinde sudan başka bir şey olmadığı zamanlar oldu. Bazen de ganimetler geldi ve Mekke ile Medine’nin en zengini olduğu zamanlar oldu. Her iki hâlde de O, dünya malına değer vermedi, onu Allah yolunda gerektiği şekilde tevzî ve infak etti.

Varlık bir baht işi, Cenâb-ı Hak, dilediğine veriyor. Dileğine de vermiyor, o da baht işi. Vermesi de imtihan, vermemesi de imtihan. Kul her iki hâlde de Cenâb-ı Hak’tan râzı olacak, verdiği zaman israf etmeyecek, şükredecek, infak edecek. Vermediği zaman da «Sabredenleri müjdele!» (el-Bakara, 155) âyeti sırrınca yaşayacak. İnce bir sabır imtihanından geçecek.

Zaten âyet-i kerîmede ne buyruluyor:

“O gün, ne mal fayda verir, ne de evlât! Ancak Allah’a kalb-i selîm (temiz bir kalp) ile gelenler müstesnâ!” (eş-Şuarâ, 88-89)

Yani mal-mülk, evlât her şey burada kalacak. Dolayısıyla hayatı tamamen bunlara dayalı bir anlayışla şekillendirmek, neticede insanı müflis etmektedir.

MALÎ ENDİŞE VE CİNAYETLER

İslâm’dan önceki devre câhiliye devri diyor ve onu temsil eden insanlara yaptıkları dolayısıyla haklı olarak kızıyoruz. O zaman geçim endişesi ve başka sebeplerle onlar çocuklarına kıyıyorlardı. Allah:

“Geçim endişesi ile çocuklarınıza kıymayın, onların da, sizin de rızkınızı Biz veriyoruz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir suçtur.” (el-İsrâ, 31) diye evlât cinayetini yasakladı.

Ayrıca Cenâb-ı Hak: “Diri diri toprağa gömülen kıza, hangi günah sebebiyle öldürüldüğü sorulduğunda…” (et-Tekvîr, 8-9) beyanıyla çocuk cinayetinin âhirette büyük bir hesabı ve azabı olduğunu bildirdi.

Bugünkü devre ne diyeceğiz? Câhiliye devrinde kız çocuğu diri diri gömülüyordu. Bugün daha anasının karnındaki milyonlarca çocuk kürtaj kasaplarının elinde parçalanıyor. Daha dünyaya göz açamadan… Annenin gözü önünde; kolu, bacağı, kafası kesiliyor. Anne de bunu, dünyada rahat yaşayayım, diye feda ediyor. Belki yarın o feda ettiği çocuk hayatta kendisine baston (dayanak) olacaktı… Bu kürtaj cinayeti yanında savaşlarda kirli emeller uğruna acımasızca katledilen sayısız yavrucağızlar da ayrı bir insanlık dramı…

Hâsılı bugün âdeta yeniden hortlayan bir câhiliye devrindeyiz.

Bu itibarla bilhassa şu aralar kendimizi Hakk’a lâyık güzel bir kul olup olamadığımız bakımından mizan etmeliyiz. Acaba yaşanan felâket ve dramlarda bizim ne gibi kusurlarımız vardır? Toplumların huzur ve sekîneti için nasıl bir kulluk kıvamında olmalıyız? İşte bu ve benzeri gönül muhasebeleri ile bugün bütün İslâm dünyasına çokça dua edelim. Vatanımız ve milletimiz hakkında özellikle seher vakitlerinin feyizli ikliminde Rabb’imize bol bol ilticâ edelim.

Allah memleketimize zevâl vermesin. Savaş kıvılcımlarını ülkeler ve masumlar daha fazla perişan olmadan rahmet bulutlarıyla söndürsün. İçinde bulunduğumuz mübârek üç aylar hürmetine dünyaya inâyet ve huzur nasip eylesin. Bizleri de dâima insanlığa faydalı, rahmet ve bereket tevzî eden güzel kullarından eylesin.

Âmîn!..