İlâhî

Mustafa TAHRALI

Ey gönül derde düş derman bulasın
El aç sultânına ihsan bulasın
Günâhın söyle ki gufran bulasın
Terk-i cân eyle ki cânan bulasın

Gece gündüz kulluk eder âbidler
Terk-i dünyâ kılar cümle zâhidler
Fî sebîlillah can verdi şehidler
Ol cân için can ver ki can bulasın

Kerâmete erem dersen kerîm ol
Mârifet dilersen nefse alîm ol
Zâlim olma sakın halka rahîm ol
Cânına rahmet-i Rahman bulasın

Gel ey Mürîd fakrı ihtiyâr eyle
Ehl-i fakra yüz sür, iftikār eyle
Yokluk diyârında var karâr eyle
Cânını âleme sultan bulasın