HiÇ ÇARE KALMADIĞI ZAMAN

 

Tasarım: Bilinmiyor
Yazı türü: Sülüs
Hat: Ali HÜSREVOGLU
husrevoglu@yllzaki.com

Okunuşu: ve ufevvidu emrî ilellah (GâfirSûresi,44) Anlamı: …Artık işimi Allah’a havale ediyorum.

Açıklama: Kul, kul olarak üzerine düşen görevi eksiksiz yapmaya çalışmalı, bazı kronik problemlerin hâllini de vakti gelince Allah’a bırakmayı bilmelidir. Bu âyet onu öğretiyor. Bu konuya dair büyük ârif İbrahim Hakkı Erzurûmî Hazretleri «Tefvîznâme» adıyla meşhur şiirini yazmıştır ki baştan sona hikmettir. Tamamı otuz bir kıt’adır. Bazıları şunlardır:

Hak şerleri hayr eyler
Zannetme ki gayr eyler
Ârif anı seyr eyler

Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler…

Sen Hakk’a tevekkül kıl
Tefvîz et ve rahat bul
Sabreyle ve râzı ol

Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler…

Kalbin O’na berk eyle
Tedbirini terk eyle
Takdirini derk eyle

Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler…

Hakk’ın olıcak işler
Boşdur gam u teşvişler
Ol hikmetini işler

Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler…

Dilden gamı dûr eyle
Rabbın la huzûr eyle
Tefvîz-i umur eyle

Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler…

Deme şu niçin şöyle
Yerincedir o öyle
Bak sonuna sabreyle

Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler…

Nâçâr kalacak yerde
Nâgâh açar ol perde
Dermân eder ol derde

Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler…

Her söyleyeni dinle
Ol söyleteni anla
Hoş eyle kabul canla

Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler…

(Mârifetnâme, s: 385,
Ahmed Kâmil Matbaası,
istanbııl, 1330)