AZRÂİL’İN İŞARETİ

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Mezheb imamımız Ebû Hanîfe Nu‘mân bin Sâbit Hazretleri, 699 yılında Kûfe’de doğdu. Hanefî Mezhebi’nin kurucusudur. «Ebû Hanîfe» veya «İmâm-ı Âzam» olarak bilinir. Onun öncülüğünde başlayan Irak fıkıh ekolü, imamın bu künyesine nisbetle «Hanefî Mezhebi» adını aldı. İçtihadları; hocası Hammâd, onun hocası Alkāme silsilesiyle, Hazret-i Ömer, Hazret-i Ali, Abdullah bin Mes‘ûd ve Abdullah bin Abbas -radıyallâhu anhüm-’den […]

Continue reading »

MÜCEDDİD-İ ELF-İ SÂNÎ

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@hotmail.com İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Sirhindî, hicrî 971 (m. 1564) senesinde Hindistan’ın Sirhind kasabasında dünyaya geldi. Nesebi Hazret-i Ömer’e dayandığı için Fârûkî nisbesiyle anılır. Babası ilim ve irfan ehli, yüksek fazîlet sahibi bir şeyh efendi idi. Oğlunu ilk tahsil olarak Kur’ân-ı Kerîm’i ezbere yönlendirdi. Daha sonra kendi verdiği ilimlerin yanında, diğer ilimleri de tahsil etmesi […]

Continue reading »