GÖNÜL SARAYI

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) İlim ilim o yiğit, keşfedip bilinmeyeni, Ebussuûd olarak yazdı hiç silinmeyeni… Zikir zikir o Hüdâyî isimli bir kuldu, Gönül sarâyı makāmında pâdişâh oldu. vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün (fa’lün)

HÜDÂYÎ’NİN GÜL BAHÇESİ

YAZAR : Ahmet SÂDIK -Efendi Doktor Ağabeyimizi rahmet ile anarken- Tarih boyunca milletlerin de hayatı; insanlar gibi iniş-çıkışlarla, med-cezirlerle doludur. Hayat ırmağı akıp giderken; bazen saâdet ve huzurun bahçelerinde dolaşır, bazense acı, keder ve ıstırap yükünün altında çileli günler ve yıllar geçirirler. 20’nci asır başlarında, Anadolu insanı; ilim, irfan ve fazîletlerle dolu muhteşem bir geçmişi, büyük toprak kayıpları ile geride […]