ALLÂH’IN RAHMETİ

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com Allah Teâlâ buyurur: “O; (insanlar) umutlarını kestikten sonra, yağmuru indiren, rahmetini her tarafa yayandır. O; hakikî dosttur, övülmeye lâyık olandır.” (eş-Şûrâ, 28) Kur’ân-ı Kerîm’in birçok âyetinde Allah -celle celâlühû-’nun rahmetinden bahsedilir. (bkz. el-Bakara, 64; Âl-i İmrân, 157; el-En‘âm, 12…) «Rahmet» kelimesi; «ihsan, bağışlama, acıyıp esirgeme, Allâh’ın kullarını sevmesi, onlara lütufta bulunması, onlara şefkat ve merhametle muamele etmesi» […]

Continue reading »

Şanlı Mâzimizden Seçme Nükteler

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com ŞÜPHESİ OLMAZ Kelâm, felsefe ve tefsir âlimi Fahreddin er-Râzî, 6 Şubat 1149’da Rey’de doğdu. İlk derslerini babasından ve devrin meşhur hocalarından aldı. Belli bir seviyeye geldikten sonra Harezm’e Mûtezilîlerle tartışmaya gitti. Ardından Buhârâ, Semerkand ve Gazne’de bulundu. Sonra Herat’a yerleşen er-Râzî, hayatının geri kalan kısmını Herat’ta geçirdi. Burada bir yandan eserlerini te’lif ederken öte […]

Continue reading »