MEVLÂNÂ’NIN GAZELLERİNİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ -29- HER NEYLESEM ÖNÜMDE, BENİM SERVERİM ODUR!

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com

 

Her neylesem önümde, benim serverim odur!

Olmaz mı hiç, bu gönlü alan dilberim odur!

 

Sulh olmak isteyince, şefâat eder bana;

Cenk etmek istesem, çekilen hançerim odur!

 

Mecliste kâse kâse meyim, bin çeşit mezem;

Gülşende renk renk açılan güllerim odur!

 

Mâden yerinde la‘l ü akīkim olur benim;

Deryâya dalsam incim odur, gevherim odur!

 

Sahrâya vardığımda gülistân olur bana;

Yerden semâya çıksam ayım, Müşteri’m odur!

 

Sabrettiğimde göğsüm olup genleşir durur;

Gamdan yanıp yakılsam eğer micmerim odur!

 

Meclis kurup da zevk u safâ etmek istesem;

Sâkī ve mutribim ve dahî sâgarım odur!

 

Yârâna bir risâle iletmekse niyyetim;

Hokkam, mürekkebim, kalemim, defterim odur!

 

Bîdâr isem düşündüğüm aklım odur benim;

Akşam düşümde gördüğüm aydın perim odur!

 

vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün

 

8 Mayıs 2022, Konya

________________________________________

* Çü ez-ser be-gîrem büved server ô,

Çü men dil be-cûyem büved dilber ô.

matlaıyla başlayan gazel (Mevlânâ, Dîvân-ı Kebîr -Seçmeler-, nşr. Şefik CAN,
Ötüken, İst. 2000; III, 169-70; Fürûzanfer neşri, V, 2251)

Orijinaliyle aynı vezinde: mef‘ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün