MEVLÂNÂ’NIN GAZELLERİNİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ -26- YEMEK NE GÖRDÜN, ORUÇ TUT DA GÖR NEDİR HÜNERİ!*

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com

 

 

Kapat da ağzını bir tat o mânevî şekeri,

Yemek ne gördün, oruç tut da gör nedir hüneri!

 

İçip o zemzemi Îsâ, mekânı oldu semâ,

Verir oruçluya Mevlâ, o muhteşem seferi!

 

Birinde yemdir amaç, dîgerinde mâneviyat,

Melekle serçe bir olmaz açınca bâl ü peri!

 

Oruç güç olsa da, var onda bin çeşit fayda,

O kutlu bir yüce sevdâ, büyük onun değeri!

 

Oruç o çarşafa girmiş güzel ki görmezsin,

Açıp o çarşafı seyr et, nasıl güzel o peri!

 

Vücûdun incelir ammâ, bulur oruçla şifâ,

Odur hem akla gıdâ, çok büyük onun eseri!

 

Dalıp otuz gün o deryâya sen yüzersin hep,

Nihâyetinde bulursun o parlayan güheri!

 

Oruç bozar yine şeytanların tuzaklarını,

Odur demek ki bu dünyâda mü’minin siperi!

______________

* Ber-bend-i dehan ez-nân k’âmed şeker-i rûze,

Dîdî hüner-i horden, b’enger hüner-i rûze!

matlaıyla başlayan gazel.

(Mevlânâ, Dîvân-ı Kebîr -Seçmeler-, nşr. Şefik CAN,
Ötüken, İst. 2000; III, 227-8; Firuzanfer neşri, V, 2307)

 

vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün

(fa’lün)

 

28 Kasım 2021, Konya