البت شفق ‏سوكەجك

 

نیازكار ( ‏كوكصال جنگیز )

 

‏صاغە – ‏صولە صاورولمە ، دقت أیلە ‏صفڭە ! 

قرداشینی بیراقما ، كافرڭ انصافنە ! 

 

كفر ‏تك بر ملّتدر ، ‏فرقلی اولسە دە آدی ، 

‏كندی ‏أوز یوردیمزدە ، ‏أوزمدە حال ‏قویمادی . 

 

آقان قان طورولمییور ، گوندن گونە آرتییور ، 

آنالرڭ ‏فریادی ، سسسزلگی ییرتییور . 

 

‏ایمانی اولمایاندە مرحمت ‏نە آراسین ، 

عصیانكار مدنیت ، قطراندن دە ‏قرەسڭ !

 

عبرتلە آقوب طورور « ‏كیر » ‏و « نور » ‏ایكی نهر ، 

غفلتینڭ ‏یوزندن ‏ویرانە ‏نیجە شهر . 

 

 سیونیست چتەلری ، قتل ایدر ببەلری ، 

بو قدر اوجوز میدر ، انسانلغڭ دگری ؟ 

 

حضور بلدەلرینە ، ‏ظلمتڭ ‏پوصی چوكمش ، 

بیچارەلر آه ایدوب ، قانلی ‏گوز یاشی دوكمش . 

 

 ‏یاشامق حرام اولمش ، ‏وحشتڭ ‏گولگەسندە ، 

 ییتنلر آغیت اولمش ، قالانلرڭ ‏سسندە . 

 

 ‏ای عارلانماز ، اوتانماز ، بیلمم قاچ ‏یوزلی باتی ! 

 سندە انصاف ‏نە گزر ، یورگڭ طاشدن ‏قاتی .

 

‏ابراهیملر قاورولور نمرودڭ آتشندە ، 

‏ابلیسڭ عونەسی ، مظلوملرڭ پیشندە . 

 

 مولام نصرتڭ یتیر تورك – اسلام عالمنە ، 

 طیانماز طاقاتمز ‏امتڭ الەمینە . 

 

 شو گوڭل جغرافیەسی ، ‏ییللر ‏وار ‏كە ‏یاسدەدر ، 

 ‏تیرانلرڭ ‏یوزندن روح ‏و بدن ‏خستەدر . 

 

 بزە گوچ ‏ویر ربّمز ، جان گلسین تركستانە ، 

 قرآن احكامیلە حكم ایدەلم جهانە . 

 

 حساب صورسون محمدجك ، شرلە توركە چاتانە ! 

 ‏نیازكار قربان اولسون ، وارلغم شو ‏وطنە !

ELBET ŞAFAK SÖKECEK!