HİLYE-İ ŞERÎFE’DEN…

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

 

Hakk’ın en sevgili Peygamberi O;

Müjdelenmişti ezelden beri O…

Öyle bir müjde-i Nîsân idi ki,

Tam Rebî-evvel olurken on iki;

Bir salât eyledi Hak, ol demde;

Es-selâm doldu bu âlem, müjde!

Nûr eden nûr ile Peygamber-i Dîn,

Doğdu fecrinde pazar ertesinin…

vezni: feilâtün / feilâtün / feilün

(fâilâtün)                    (fa’lün)