HAYYAM RUBÂÎLERİNİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ -35- DOSTUNLA YE-İÇ!..

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com

Hân tâ nenihî ber-ten-i hod gussa vü derd,
Tâ cem‘ konî sîm-i sefîd û zer-i zerd?
Z’an pîş ki gerded nefes-i germ-i tu serd,
Bâ-dost be-hor ki düşmenet hâhed kerd!..

Lâyık mıdır altın ve gümüş cem‘ ederek,
Ömrün boyu endîşe edip gam çekmek?
Dostunla ye-iç ölmeden evvel, zîrâ,
Sen öldüğün an onları eller yiyecek!..

(Ömer Hayyam Rubâîleri, Nşr. Mehmet KANAR, İstanbul, 2013, s. 350)