KUR’ÂN-I KERİM ŞİFÂDIR -1-

Uzm. Dr. Abdurrahman SARMIŞ asarmis@gmail.com

Kur’ân mevsimi Ramazân-ı şeriften yeni çıkmış olmamız hasebiyle bu ay Kur’ân-ı Kerîm’in şifâ oluşuyla alâkalı araştırmalara bakmak istedik ki; Ramazan ayında yakaladığımız muhabbet ve alâkayı senenin tamamına yayalım, Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in en büyük mûcizesinin kadr u kıymetini bilelim.

Fahruddin Râzî gibi âlimler, Kur’ân’ın hem mânen hem de maddeten şifâ olduğunu ifade etmişlerdir.

İLMÎ ARAŞTIRMALAR HAMİLELİK ve DOĞUM SÜRECİ

İran’daki Tebriz Üniversitesi’nde; 168 hamile hanım üzerinde hamilelik süreci boyunca yapılan araştırmada, üç gruba ayrılan hastalardan Kur’ân-ı Kerîm’i meâliyle dinleyen ve meal olmadan dinleyen iki hasta grubunda; hiç dinlemeyen hasta grubuna göre stres, gerginlik ve depresyonun azalmasında anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir.1

Endonezya’daki Hasanuddîn Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada da; doğum sürecinin başladığı ilk merhalede Rahmân Sûresi dinletilen hamile hanımlarda, doğumun daha kısa sürede ve daha az gerginlik ile sonlandığı, bu hanımlarda stres hormonu olan kortizol seviyelerinin kanlarında daha düşük çıktığı gösterilmiştir.2

Hamilelik hanımlar için oldukça zor bir dönemdir, Kur’ân-ı Kerim’de buyurulur:

“İnsana, anne ve babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu zahmete katlanarak taşıdı ve zorluk çekerek doğurdu. Karnında taşıması ve sütten kesmesinin süresi otuz aydır. Nihayet çocuk olgunluğuna ulaşıp kırk yaşına girince şöyle yakarır:

«Rabbim! Bana ve anne-babama lutfettiğin nimete şükretmeye, râzı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl. Benden gelecek nesli hayırlı eyle, pişmanlıkla dönüp Sen’in kapına başvurmaktayım ve ben şüphesiz Sana boyun eğenlerdenim!»” (el-Ahkâf, 15)

Böylesine zorlu bir süreçte hamilelik boyunca en az bir hatim okumak Osmanlı’da çok güzel bir âdet olarak yerini almıştır. Sıkıntılı doğum faaliyeti başlayan hanımlara Kur’ân-ı Kerim dinletilmesi bu zorluğu hafifletebilir.

AĞIR DEPRESYON

Malezya’daki Malaya Üniversitesi’nde psikolojik hastalıklar üzerine Kur’ân-ı Kerim dinlemenin etkisinin araştırıldığı çalışmada; her iki cinsiyetten seçilen 121 hastaya evde düzenli olarak âyetleri dinleme programı verilmiş, program sonunda % 92,6 oranında Kur’ân tedavisinin faydası gösterilmiş ve bazı hastalar tamamen iyileşmiş, hastaların % 81,8’i de Kur’ân-ı Kerim dinleme tedavisinin kendilerinin sağlık ihtiyaçlarını karşılamada destek olduğunu belirtmiştir.3 Bu araştırmaya göre şunu çok rahat söyleyebiliriz ki;

“İnanarak, şifâsını Allah’tan umarak her gün muntazam bir şekilde Kur’ân-ı Kerim okumak veya dinlemek; çağımızın salgını hâline gelen depresyon (rûhî çöküntü), anksiyete (kaygı) bozukluğu gibi hastalıklardan korunmada ve tedavide yardımcı olur ve hattâ tamamen şifâ bulmaya da vesile olabilir.” Elbette orta ve ağır vakalarda uzman desteği şarttır, ancak bu alışkanlığı edinmek her müslümana daha görünmez kim bilir ne faydalar getirecektir, Allâhu a‘lem.

RAHMÂN SÛRESİ İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA

Hadîs-i şerifte «Kur’ân’ın gelini-süsü» olarak belirtilen Rahmân Sûresi’nin; hanımlardaki depresyona etkisinin araştırıldığı, Pakistan’da yapılan bir çalışmada; bir devlet hastahânesinin psikiyatri kliniğinde «Major Depresif Bozukluk (Ağır depresyon)» teşhisiyle hastahâneye yatırılmış hanımlardan bir grup hanıma 4 hafta boyunca günde 2 defa 22’şer dakika Rahmân Sûresi dinletilmiş, diğer gruba ise sadece müzik dinletilmiştir.

Çalışma sonunda test yapılan hastalarda Kur’ân-ı Kerim dinleme tedavisi verilenlerde, müzik tedavisi verilenlere göre daha fazla iyileşme görülmüştür. Depresyon testi olarak Beck Depresyon-II testi uygulanmıştır.4

Günümüzde modern tıbba yardımcı olarak geleneksel ve tamamlayıcı tıp dallarından biri de Müzik Terapisidir. Araştırmacılar; müzik tedavisi ile Kur’ân tedavisini kıyaslamış, sûre olarak da en ritmik sûre olduğu için Rahmân Sûresi’ni tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Her iki grupta da tıbbî fayda görülürken, Kur’ân-ı Kerim dinleyenler çok daha fazla iyileşme göstermişlerdir.

SİGARAYI BIRAKMADA YARDIMCI

Malezya’da sigarayı bırakmak isteyen ve günde 10’dan fazla sigara içen erkekler üzerinde yapılan bir araştırmada; 50 kişilik hasta grubu 25’er kişilik iki gruba ayrılmış, birinci gruba danışmanlık hizmeti verilmiş, ikinci gruba Kur’ân-ı Kerim okuma faaliyeti vazife olarak verilmiş ve hastalar 12 hafta boyunca takip edilmiştir. Hastaların günlük içtikleri sigara sayıları kayıt altına alınmış ve çalışma sonucunda danışmanlık hizmeti alan grupta günlük içilen sigara sayısı ortalama 7 azalırken, Kur’ân-ı Kerim okuyan grupta günlük azalan sayı 9 olarak tespit edilmiş ve bu durum istatistikî olarak anlamlı bulunmuştur.5

Sigara içmek maddî ve mânevî kötü bir alışkanlıktır; ancak kurtulmak, nefsi yenmek kolay değildir. Böylesine azim gerektiren bir işte; uzman desteğiyle birlikte, Kur’ân-ı Kerim’den istifade etmek, netice almayı kolaylaştırabilir. Ancak çalışmada da belirtildiği gibi; kişilerin bırakmaya azimli ve istekli olmaları gerekmektedir, tabiri câizse önce «niyet etmek» gerekir. Niyet hayır olunca, âkıbet de hayrolur biiznillâh. Bırakamadığını belirten birçok kimse, maalesef önce sahih bir niyet edememiştir.

HÂZIK HEKİMLERDEN BİR RİCA

Kur’ân-ı Kerîm’in hastalar üzerindeki etkilerini araştırdığımız milletler arası makalelerde, Türkiye’den sadece bir çalışmaya rast geldik. Bu çalışmada da Kur’ân kursu talebelerinin dînî inançlarının ve aldıkları terbiyenin depresyona karşı koruyucu olabileceği gösterilmiş,6 ancak Kur’ân-ı Kerîm’in sıhhat üzerine etkisi hususî olarak araştırılmamıştır. Hekim kardeşlerimiz de bu konularda, belki çeşitli sûre ve kârîler ile hastalar üzerinde, -özellikle kesin tedavisi olmayan alzheimer, son devre kanser gibi- araştırmalar yapıp, müşahhas sonuçlar elde edebilirler. Bu çalışmalar da kendilerine sadaka-i câriye olarak kıyâmete kadar Kur’ân’a hizmet ecrine vesile olur inşâallah.

Cenâb-ı Hak izin verirse önümüzdeki ay, Kur’ân-ı Kerîm’in beyin sağlığı üzerindeki etkilerinin araştırıldığı çalışmalardan bahsetmeye çalışacağız. Sadece Ramazân-ı şerifte değil; her zaman düzenli hatimler okumayı, ezberleri tekrar etmeyi ve ezberlerimizi artırmamızı ve en önemlisi Kur’ân-ı Kerîm’in muhtevâsını hayatımıza geçirip «ehl-i Kur’ân» olabilmeyi Cenâb-ı Hak’tan niyaz ederiz.

Cenâb-ı Hak afiyet ve sıhhat üzere dâim eylesin!..

_________________________________

1 https://link.springer.com/article/10.1007/s10943-017-0417-x

2 http://www.elsevier.es/en/linksolver/ft/pii/S1130-8621(19)30453-X

3 https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10943-018-0572-8

4 https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10943-017-0492-z

5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6173964/

6 http://www.psychiatria-danubina.com/UserDocsImages/pdf/dnb_vol28_no4/dnb_vol28_no4_379.pdf