DERİN UYKU…

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Leylâ diye bir sevgili varmış,
Mecnunları sahrâya salarmış…

Sevdâ denilen cism-i latif ki,
Gözden süzülüp gönle dolarmış…

Hasretle yanan kalp için insan,
«Deryâlara dal!» dense dalarmış…

Fânîdeki her sevgili fânî,
Bülbül de susar, gül de solarmış…

Beş vakt ile âşık yetinir mi?
Hiç bitmeyecek vakti kılarmış…

Hak; «Âmiletün nâsıbetün» der,
Dünyâya kanan, hârı sularmış…

Ey zirvelerin âşığı, hür ol!
Nefsâniyet insanda yularmış…

Anlarmış ölenler, bu cihanda;
Bir tatlı, derin uykudalarmış…

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / feûlün