HAYYAM RUBÂÎLERİNİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ -34- UÇMALI MEYHÂNEYE DEK!

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com

 

Bâ-bâde-i gül-renk der-in kâşâne;
Âmîziş ez-an cihet kun ey ferzâne!
K’ez hâk-i tu her zerre ki ber-bâd dihend,
Ser-mest reved tâ be-der-î meyhâne!

Bâdeyle hukûku ârifin şöyle gerek:
Ömrünce içip ölmeli hattâ içerek
Savruldu mu yelde hâk olan zerreleri,
Sermest olarak uçmalı meyhâneye dek!

(Ömer Hayyam Rubâîleri, 2013, s. 557)