EVLİLİK

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Gece-gündüz nice insânı boğan mecrâda,
Bize îmân ile Kur’ân ebedî rehberdir…
Hele tam âilenin çöktüğü bir dünyâda,
Evlilik, en yüce bir sünnet-i Peygamber’dir…

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)