DUYANLARDAN EYLE YÂ RAB!..

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Okuyup Hak kitâbını,
Uyanlardan eyle yâ Rab!..
«Gel ey kulum!» hitâbını,
Duyanlardan eyle yâ Rab!..

Kazandır iblisle harbi,
Arındır her kirden kalbi,
«Af yâ Rabbî! Af yâ Rabbî!»
Diyenlerden eyle yâ Rab!..

Buluştur gönlü hikmetle,
Nefsi râm eyle hizmetle,
Ehl-i irfâna hürmetle;
Sayanlardan eyle yâ Rab!..

Dâim abdestli pür silâh,
Ehl-i sıyâm, ehl-i salâh,
Cehd ü gayret ile nikâh;
Kıyanlardan eyle yâ Rab!..

Bizi ehl-i Kur’ân eyle!
Hikmetine hayrân eyle!
«Kevser» içip, «Mâide»yle;
Doyanlardan eyle yâ Rab!..

İmdâd eyle mazlumlara,
Yetişelim mâsumlara,
Kelâmını, mahrumlara;
Yayanlardan eyle yâ Rab!..

İstikametli rotadan,
Salma bizi ey Yaradan!
Israr etmeyip hatadan;
Cayanlardan eyle yâ Rab!..

Secdelerde hıçkırarak,
Gönle rahmet yağdırarak,
Defterini yaprak yaprak;
Yuyanlardan eyle yâ Rab!..

Güneş tepeyi aşmakta,
Tâlî, o gün yaklaşmakta,
Şu ömre bir güzel nokta;
Koyanlardan eyle yâ Rab!..