HİDÂYET ELÇİSİ

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

-Leb Değmez Na‘t-ı Şerif-*

Lisânı, ayn-ı sadâkat Hidâyet Elçisi’nin…
Edâsı tâc-ı nezâket Hidâyet Elçisi’nin…

Hatâsı zerre kadar zelledir ki sildi İlâh,
Dehâsı, tâk-ı risâlet Hidâyet Elçisi’nin…

Tecelliyâta liyâkatle Sidre’den geçti,
Açıldı aşkına cennet, Hidâyet Elçisi’nin…

Salât-ı Hak ile Allah katında kadri ayan,
Likāsı Arş’ı ziyâret Hidâyet Elçisi’nin…

Aziz seciyyesi, ahlâkı, şahsiyet değeri,
Nehir nazîri nezâhet Hidâyet Elçisi’nin…

Çiçekti çehresi her an, derinde derd-i nesil;
Celâli ancak adâlet Hidâyet Elçisi’nin…

Her ânı kaydedilen en nezih titiz yaşayış,
Hayâtı, «Ahsen»e hicret Hidâyet Elçisi’nin…

İlâh’ı seyreder, ihsân içinde her hâli,
Nazarda gāyesi haşyet Hidâyet Elçisi’nin…

Şecâatiyle asildir, irâde şâhikası,
Kılıncı, haksıza hiddet Hidâyet Elçisi’nin…

Nidâsı aks-i sadâlarla inleyen çağrı,
Ezânı her çağa izzet Hidâyet Elçisi’nin…

Çağırdı herkesi gelsin, kısâsa sırtı hazır;
Şiârı Hakk’a riâyet Hidâyet Elçisi’nin…

Getirdi en iyi, âlâ salâhı insâna,
Esâsı ahd-i şerîat, Hidâyet Elçisi’nin…

Yegâne isteği Hakk’ın rızâ-yı âlîsi…
Yegâne derdi hakikat, Hidâyet Elçisi’nin…

Silâhı zikr-i ilâhî, ziyâsı Hakk’a niyaz,
Sirâc-ı leyli, kırâat Hidâyet Elçisi’nin,

Cihanda sıdk ile cennet sırâtıdır gidişi,
Sırat’ta hâli, delâlet Hidâyet Elçisi’nin…

Esas hayâta giderken cihanda endişesi,
Haşirde halka inâyet Hidâyet Elçisi’nin…

Ağız açık kala, Tâlî, ki Yâr’i anlatasın,
Senâsı, na‘tı, saâdet; Hidâyet Elçisi’nin…

vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün
(fa’lün)

* Seyrî’nin leb değmez usûlü olarak «b, f, m, o, ö, p, u, ü, v» harfleri kullanılmamıştır.