Ömer Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş -21-

Harun ÖĞMÜŞ

KURBÂNIM O ÂNA BEN

Men bî mey-i nâb zîsten netvânem!
Bîbâde keşîd-i bâr-ı ten netvânem!
Men bende-i an demem ki sâkî gûyed;
Yek câm-ı diğer be-gîr u men netvânem!

Ben, -mümkünü yok- cihanda meysiz olamam!
Dünyâ kederinden içmesem kurtulamam!
Kurbânım o âna ben, ki sâkî gülerek;
«Al bir daha iç!» der de ben artık alamam!

(Ömer Hayyam Rubâîleri, trc. Abdullah Cevdet, nşr. Mehmet KANAR, İst:, Şûle, 2013, s. 493)