NOKTA-İ NAZAR

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Bir kimsede bin lutfu gören kalb-i selim, der:
«Yâ Rab onu artır, koru, bin bir bereket ver!..
İkrâmını verdin, ne olur, şükrünü bahşet,
Dünyâ gibi ukbâda da tekrârını lutfet!»

***
Bir kimsede bir bahşı gören ehl-i haset, der:
«Haksız bu! Neden bende bulunmaz bu nasipler?!.
Nîçin ona gelmiş, bana hiç gelmedi mâdem!
Bir ben mi hayır, her birimiz etmeli mâtem!..»

***
Zor hâlde görür kardeşi, rahmet dolu sîne:
İbretle alır hisseyi, der Rabb-i Muîn’e:
«Yâ Rabbi! Neden bende değil, onda musîbet?
Mahrum, bana zimmetli demek, Hak’tan emânet!..»

***
Bencil kişi, yoksullara, mahrumlara der ki:
«Takdîr-i Hudâ! Sizlere hak, böylesi belki!?.
El açmayın insanlara, Allah size versin!
İzzetli olur, kimseye dil dökmese mü’min!»

***
Gaddar kişi bir fâcia görsün, yüzü ekşir:
«Hiç kaldıramam görmeyi, benden uzak olsun!..»
Mâtemlere rahmetle bakanlardaki tâbir:
«Ben yükleneyim derdini, kardeş nefes alsın!..»

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün