Kur’ân’dan İktibas İlhamlar -13- TEBBET MESAJI

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

«Tebbet yedâ Ebî Leheb’in!..», bir büyük şiar:
Peygamber amcasıyla bu düstûru, Hak koyar:
Lâyık olan ricâle muhabbet vazîfemiz,
Elbette müstehakkına nefret vazîfemiz!..
Tâğûta, ehl-i küfre gönül kaymasın, aman!..
Bir tek küçük fesâdını methettiğin zaman;
Çatlak olur gönülde, basit sanma müslüman!

vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün