HAYIRLI ÜMMET

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

En hayırlı diye bildirdi vahiy,
Ümmet-i Muhammed hayırlı ümmet,
Mârûfu emreder münkerden nehiy,
Doğruya muhabbet hayırlı ümmet.

Davet ümmetidir bütün insanlık,
Saâdet kabulde red de hüsranlık,
Ferdi olamamak büyük pişmanlık,
Ümmet-i icâbet hayırlı ümmet.

Görüşler tertemiz, hevâdan uzak,
Tâğuttan, şeytandan, sivâdan uzak,
Gafletten, kasvetten, iğvâdan uzak,
Fikirde letâfet hayırlı ümmet.

Zevkleri bediî, duyuşlar ince,
Eşyada tasarruf gönül fennince,
Üslûbu hususî, tarzı kendince,
Sanatta zarâfet hayırlı ümmet.

Hayata yön verir Hakk’ın rızâsı,
O uğurda bütün sulhu, gazâsı,
Mertlikle yoğrulu bütün eczâsı,
Yiğitlik, cesaret hayırlı ümmet.

İslâm müslümandan şahsiyet ister,
Mü’mine yakışır haysiyet ister,
Kullukta sadâkat, has niyet ister,
Ruhlarda asâlet hayırlı ümmet.

Hayırlı ümmette kardeşlik esas,
Dostluklar samimî, bağlılıklar has,
Özler merhametli gönüller hassas,
Îsar ve sehâvet hayırlı ümmet.

Âdâba, ahlâka, erkâna ârif,
Muamele kibar, davranış zarif,
Kâmil insanlardır edilen tarif,
Zirvede nezâket hayırlı ümmet.

İnsanlığa örnek, insana şahit,
Kıyâmete kadar zamana şahit,
Tevhîde, ihlâsa, îmâna şahit,
Cihana nezâret hayırlı ümmet.

Bir imdat çağrısı olsa dünyada,
Hayru’l-halef olur şanlı ecdâda,
Mağdura, mahruma koşar imdâda,
Mazluma merhamet hayırlı ümmet.

Hayra anahtardır, kilittir şerre,
Zalimin zulmüne meyletmez zerre,
Onun varlığına muhtaçtır küre,
Dünyaya adâlet hayırlı ümmet.