KALBE GİRMEYEN ÎMAN

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

«Ben de müslümanım.» desen de dilden,
Sözlerini tasdik eylemezse kalp;
Dîni benimseyip cân u gönülden,
Rabbin davetine vermezsen cevap;
Îman daha gönle girmemiş ahbap.

Kaldığında ancak çaresiz, muztar,
Hakk’ın varlığını edersen ikrâr,
Kurtarınca seni eyleyip inkâr,
Şirkine dönersen geçince azap;
Îman daha gönle girmemiş ahbap.

Tasdik etmek şartken onu daima,
Olmuşsan Kur’ân’a sağır ve âmâ
Koymuşsan aklınca istisnâ, ama,
Hayat kılavuzun değilse kitap;
Îman daha gönle girmemiş ahbap.

En sevgili insan olmadan Rasûl,
Îmandan İslâm’dan alınmaz mahsûl,
Muhaldir sevmeden Allâh’a vusûl,
O Habib değilse gönlüne mehtap;
Îman daha gönle girmemiş ahbap.

Allah denmesini sevmezse özün,
Gayri anılınca gülerse yüzün,
Hak’tan uzak ise gecen gündüzün,
Allah zikri kalbe etmezse hitap;
Îman daha gönle girmemiş ahbap.

Varlığı yaratan Allah’tır derken,
Mülkünde hükmünü inkâr edersen,
Bize yön vermeye hakkı yok dersen,
Hükmünü kabule etmezsen icap;
Îman daha gönle girmemiş ahbap.

Her olup bitende göklerde, yerde,
Mutlak fâil Hak’tır, sebepler perde,
Şu iş şu sebepten oluyor der de,
Zannında Allah’tan öndeyse esbap;
Îman daha gönle girmemiş ahbap.

Sadâkate bağlı kurtuluş, halâs,
Olmalıdır kulluk yüce Rabbe has,
Riyâkârlık varsa, yok ise ihlâs,
Kulluğa fânîler olmuşsa mihrap;
Îman daha gönle girmemiş ahbap.

Dînin ahkâmına şarttır ihtiram,
Rabbin tayinidir helâl ve haram,
Buna lâyık deyip başka bir makam,
Bâtıl sultaları edinmişsen Rab;
Îman daha gönle girmemiş ahbab.

Unutup ahreti, sonsuz nasibi,
Yaşarsan hayatı ölmezmiş gibi,
Bir şey saymamışsan farzı, vâcibi,
Umurunda yoksa âhiret hesap;
Îman daha gönle girmemiş ahbap.

Müşrikliğin şöyle tarifi dinde,
Herhangi birinin hatırı sende,
Hakk’ın hatırından olursa önde,
Kör etmiş demektir gönlünü serap;
Îman daha gönle girmemiş ahbap.

Kaptırıp gönlünü süflî hevese,
Vermişsen kulağı gelen her sese,
Sarmışsa rûhunu şüphe, vesvese,
Bâtıl fikirlere olmuşsan girdap,
Îman daha gönle girmemiş ahbap.

İnsanın kendi de gücü de fânî,
Gücünün sahibi verendir cânı,
İnsanüstü görüp âciz insanı,
İlâhın olmaya görürsen erbap;
Îman daha gönle girmemiş ahbap.

Şeytana şenlikse kılık, kıyafet,
İblisler çekerse senden ziyafet,
Sendedir îmânı yıkan bin âfet,
Teşhir edilmekten duymazsan hicap;
Îman daha gönle girmemiş ahbap.

Tevhidde tahammül yoktur ortağa,
Başka varlık olmaz Hakk’a müştağa,
Fânî sevgilerle dalmış batağa,
Dünya derdi ile olmuşsan harap;
Îman daha gönle girmemiş ahbap.