134. SAYI TAKDİM

yuzakidergisi_nisan2016_134_sayı

Kıymetli Okuyucularımız,

İki emânet:

Kitap ve Sünnet.

Onlar karşısında iki tavır:

Emânet ve Hıyânet…

Bu iki mukaddes emânet hususunda emîn ve sâdık olabilirsek, şahsiyet ve îmânımızı da ispatlamış oluruz.

Şahsiyet, karakter ve îmânımızın da alâmeti de Kitap ve Sünnet…

«Kitapsız»lık yani îmansızlık, fert ve toplum dertlerimizin de en büyüğü. Yeniden Kur’ân’a sarılmak, Allâh’ın emirlerine îman ve teslîmiyet şahsiyetimizin belkemiği.

Belki birkaç asırdır, müsteşriklerin üzerinde çalıştığı bir proje, son yıllarda zehirli meyvelerini vermeye başladı: «Sünnetsiz Müslümanlık!» Hadis düşmanlığı…

Kutlu doğumuyla müşerref olduğumuz, Peygamber Efendimiz; bize Kur’ân-ı Kerîm’i getirdi. Aynı zamanda Kur’ân’ı yaşadı. Ahlâkıyla, hâliyle, sözleriyle, mübârek hadîs-i şerifleriyle de Kur’ân’ı, İslâm’ı tâlim etti. Hepsi, gülün tabaka tabaka yaprakları gibi, vahy-i ilâhînin, risâlet-i Muhammediyye’nin şümûlünde.

Bu sebeple, her yıl Hazret-i Fahr-i Kâinât’a hasreylediğimiz Nisan sayımızda Kitap ve Sünnet’in ayrılmaz beraberliği husûsunu işledik.

Bir Mü’minin Şahsiyet, Karakter ve Îman Nişânesi:

KİTAP ve SÜNNET

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ Kitap ve Sünnet’i birbirinden ayırmamanın altını çizdi:

“Bizi Allah katında kurtaracak affa ve merhamete mazhar edecek gerçek bir îmânın hususiyeti, Allah ve Rasûlü’nü birbirinden ayırmamak. Bu itibarla İslâm’a girişin ifadesi olan kelime-i şahâdet de iki kanatlı:

◆ Allâh’a şahitlik,

◆ Hazret-i Peygamber’e şahitlik.”

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Üstâdımız, «O’nun Muhteşem Ahlâkı» makalelerinin dokuzuncusunda, «Şahsiyet ve Karakteri»ni kaleme aldı. O şahsiyet ki, yetiştirdiği ashâbına da in‘ikâs etti. Onlara ihsân üzere tâbî olanlara da, kalbî kıvamları nisbetinde in‘ikâs etti.

Hazret-i Mevlânâ’dan gönül dünyamıza akseden ise; «Hak Dostlarının Zirve Ölçüleri» mevzuu oldu. İptilâlar karşısında avam ile havâssın farkları ortaya konuldu.

Sünnet-i seniyye ve hadîs-i şerifler hususunda insanımıza televizyonlar, internet ve diğer neşriyat vasıtalarıyla boca edilen bozuk fikirlere karşı yazarlarımız hakikatleri dile getirdiler. İfrat ve tefrit arasında Sünnet mevzuunu işlediler. Kelâmullâh’ın, fiiliyâtı üsve-i hasene, ahlâkı huluk-i azîm olan Nebî’nin tatbikat ve tefsiriyle olan zarurî münasebetinin altını çizdiler. Sünnet düşmanlığının, farklı şeyler söyleyerek zuhûr etme hastalığı ve oryantalist telkinleriyle alâkasını ortaya koydular.

Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in rûhâniyetinin tarihimizdeki zaferlere fevkalâde tesiri;

Fahr-i Kâinât Efendimiz’in nübüvvet öncesindeki emîn ve hayırsever şahsiyetinin risâletine îmân edilmesinde kolaylaştırıcı yardımı…

Efendimiz’in hayatın her safhasında, yediden yetmişe, fakirden zengine, sıradan insandan kumandan ve hükümdarlara tam ve mükemmel bir örnek oluşu… dosyamızdaki diğer maddeler.

Muhâcirlerin mâzî ve hâtıralarımızdaki yeri, İslâm’ın ekolojiye getirdiği esaslar, Abdülkādir Geylânî’den İzzeddin bin Abdüsselâm’a, Muallim Nâcî’den Ali Fuat BAŞGİL’e tarihimizden sîmâlar…

Na‘tlar; Allah Rasûlü’ne olan muhabbetin, O’nun muazzam ahlâkı ve yegâne yol olan sünnetine ittibâ ile mânâ kazanacağını ifade ve telkin etmekte…

Kıymetli Okuyucularımız!

Bir hafta ile başlayıp mevsime yayılan Kutlu Doğum coşku ve heyecanına, Kutlu Doğum kitaplarımızla iştirâk edebilirsiniz.

Üç aylarınız mübârek olsun, Kutlu Doğum mevsiminiz, O’nun emânetine sadâkat şuuru ve bu şuurla dopdolu sâlih amel ve faaliyetlerle geçsin.

Yüzakıyla…