A’DAN Z’YE RAHMETSİN…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Allâhu zü’l-celâl Sen’i gönderdi âleme,
Bin bir kerem ve rahmeti indirdi âleme…

Cinân anahtarısın, Âdem’in çocuklarına,
Çıkardın insanı gafletten, aşk ufuklarına…

Dünyâya Hak kelâmını îlân eden Rasûl,
Emrinledir usul bize, sevdanladır vusûl.

Fedâ-yı cân ile pervânen oldu ashâbın,
Gedâların iki dünyâda oldu ahbâbın…

Her an şiârın oldu; «Hakîkî hayat yarın!»
Islandı secdelerde mübârek sakalların…

İkindi vaktine geldin, yakın demekti saat,
Jülîde saçları yolmakta şems, vakit kerâhat…

Küllendi gölgelerde gönüller sönük bugün,
Lutfunla dolmayınca ciğerler yanık bugün.

Muhabbetin çıkarır kalbi Hak muhabbetine,
Nümûnesin bize kullukta «üsvetün hasene»

Oldurdun insanoğlunu ey Seyyidü’l-Beşer,
Öldürmek isteyen Sen’i, ihyâ olup döner…

Prangalarda esir kim ki nefse âmâde…
Rızâna bendedir, ancak ateşten âzâde…

Sen’den uzak kalırsa güneşler dahî gece;
Şâhitsin ey Nebî, bizim ahvâlimiz nice…

Tükenmeyen yüce şefkatsin ey Rauf ve Rahim,
Uyur mu kalb-i hazînin, duâdadır dâim…

Ümmet, emânetin ile merhum ve muhterem,
Vahyin selâmetiyle olur her mekân harem.

Yetiş kıyam günü Tâlî’ye ellerinden tut…
Zavallı ümmet uyansın, sabâha ersin umut…

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / fâilâtü / fâilün-

vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün
(fâ’lün)