KUR’ÂN’DAN İKTİBAS İLHAMLAR… -2-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

TALİMAT

Müslüman müslümâna dost olacak;
«Aslihû zâte beyniküm!» dedi Hak!
«Aranızdan fesâdı siz giderin,
Siz ki mü’minseniz, salâha erin.»

vezin: feilâtün / mefâilün / feilün
(fâilâtün)