TASAVVUF

YAZAR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Kimi der ki: «Tasavvufun, ne kârı,
Dinde neye dayanmaktır tasavvuf?»
«Şart değil mi, şart mı?» sen ver kararı,
«Allah!» deyip uyanmaktır tasavvuf.

İtmi’nâna erebilsin nefs diye,
Arındırıp, nefsi etmek tezkiye,
Yeminle şart her reşit ve zekiye,
Mutmainlik kazanmaktır tasavvuf.

Terbiyeden geçmedikçe bir insan,
Kalp bulamaz; huzur, sükûn, itmi’nan,
Kazanarak tereddütsüz tam îman,
Yakîn ile inanmaktır tasavvuf.

Zâhir, bâtın yaşanınca hak dîni,
Ruhlar bulur bir inkişaf zemini,
Böyle mümkün rûhumuzun tatmini,
Dîne sağlam bağlanmaktır tasavvuf.

Eğer kalpler görmez ise tasfiye,
Fayda vermez; ne öğüt, ne tavsiye,
Olmak için evliyâ ve asfiyâ,
Arınmak ve aklanmaktır tasavvuf.

Yenileyip îmanları zikirle,
Dostluk kurup Hak’ta fânî bir pirle,
Nefy ü isbat, murâkabe, fikirle,
Yüce Rabbi çok anmaktır tasavvuf.

Kalbe bağlı, amellerde keyfiyet,
Makbul olmaz, eğer yoksa has niyet,
Kazanarak muhlisliğe ehliyet,
İhlâs ile donanmaktır tasavvuf.

Dînî hayat olur ise ihsansız,
Bir kalıptır kuru, ölü ve cansız,
Görür gibi kulluk edip noksansız,
İhsan ile canlanmaktır tasavvuf,

Muhabbettir kula büyük mevhibe,
Tahsis edip gönlü Hakk’a, Habîb’e,
Bağlanarak kâmil vâris tabibe,
Sevdalanmak ve yanmaktır tasavvuf.

Rabbe olan ahdimize vefâyla,
Teslim olup sadâkatle, safâyla,
Her emrini aşkla, şevkle îfâyla,
Rızâsına adanmaktır tasavvuf.

Şikâyeti unutmanın sanatı,
Kahrı, lutfu bir tutmanın sanatı,
Sevdirmenin, korkutmanın sanatı,
Takvâ ile taçlanmaktır tasavvuf.

O gün ne mal fayda verir, ne evlâd,
Selîm bir kalp getirenler olur şâd,
Selîmliğe irşat eder bir üstad,
Selâmete uzanmaktır tasavvuf.

Kurtuluşa ermek için ukbâda,
Ömür boyu devam edip cihâda,
Gayret edip ahlâk ile âbâda,
Edepleri kuşanmaktır tasavvuf.

Nebîlerin hayatı hep riyâzet,
Sabır, sebat, irade ve dirâyet,
Eyleyerek hâllerine riâyet,
Sabrederek katlanmaktır tasavvuf.

Takvâ ile hazırlanıp yarına,
Nâil olup güzel kulluk sırrına,
Dostluğuyla erip Hakk’ın nûruna,
Boyasıyla boyanmaktır tasavvuf.

En büyük dert; riyâ, kibir ve ucup,
Kıyâmette eder kulu çok mahcup,
Tezkiyeyle cümlesinden kurtulup,
Islah olup uslanmaktır tasavvuf.