Îman

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Îmandır dünyada en üstün kıymet,
Sonsuz saâdetler verir mü’mine,
Tevhidi kabule ederek niyet,
Şahâdet getirip girilir dîne.

Kalp ile tasdiktir dil ile ikrar,
Hiçbir ilâh yoktur, ancak Allah var,
Kulu ve Rasûlü Muhammed Muhtar,
Deyince, îmâna açılır sîne.

İslâm binasında îmandır temel,
Îmânın yakını her sâlih amel,
Birlikte olunca bulunur kemal,
İçimiz böylece erer teskine.

Şekil ve temennî değildir îman,
Kalp tasdik etmeli, demeli lisan,
İspat eylemeli amelle erkân,
Îmanda varmalı kalpler yakîne.

Tufanlar azıya alınca gemi,
Hırçın deryâlarda emin bir gemi,
Yok, eder korkuyu kederi, gamı,
Rahmet sahiline yüzen sefîne…

Hakk’a muhabbettir, akıllara nur,
Kalplere itmi’nân, sükûn ve huzur,
Olması insanın edeple mâmur,
Mü’min Rabbimiz’den inen sekîne…

Kim yarın huzûra îmanla varmaz,
Dünya dolu altın onu kurtarmaz,
Selâmete başka bir şey çıkarmaz,
Dengi bulunmayan eşsiz define…

Îman tam olmalı Kur’ân’a bütün,
Bilmeli Habîb’in yolu en üstün,
Korursak bir ömür her gece, her gün,
Sonsuz kurtuluşa yeten hazine…

Bir îmân eyleyen, bir eden inkâr,
Kişide nifaktan bir hastalık var,
Yok ise istikrar, sağlamaz hiç kâr,
Cehennemde düşer en alt zemine.

Küfrü lâyık görüp izzete, şâna,
Kâfir ile dostluk zıttır îmâna
Dostluk tam olmalı mü’minden yana,
Birlikte sarılıp habl-i metîne.

Îmânın şûbesi vardır bir nice,
Her an Hak’la olmak en üst derece,
Kalmasın tereddüt, şüphe zerrece,
Gönüller kavuşsun gerçek tatmine.