HER VARLIĞIN DİLİ VAR

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Kâinatta her varlığın dili var,
Hepsi birden; «Hâlıkımız bir!» diyor.
Her oluşta O’nun kudret eli var,
Görmeyenin gönül gözü kör, diyor.

Çok zikredin akıl, fikir incelsin,
Tefekkürler, tahassüsler yükselsin,
Her zerreden idraklere sır gelsin,
Diye bize sohbetinde pir, diyor.

Alık, abus seyretme bu âlemi,
Neler yazmış oku kudret kalemi
Her tecellî bir sıfatın alemi,
Hikmetlerin deryâsına gir, diyor.

Hak’tan başka ilâh olsa farazâ,
İdarede mutlak çıkar bir nizâ,
Biri yapar biri ister ki boza,
Bozulurdu gökler ile yer, diyor.

Eğer olsa Hakk’ın başka bir eşi,
Başka yerden doğdururdu güneşi,
En inceden hesap ile her işi,
Her varlıkta gizli nice sır, diyor.

Dünya kaçar güneş çeker bırakmaz,
Fazla çekip yakalayıp da yakmaz,
Hepsi akar mecrâsından hiç çıkmaz,
Yollarında varmış gibi sur, diyor.

Fikirlerde köpük de var cevher de,
Köpük gider cevher kalır hep yerde,
Cürufların kıymeti yok değerde,
Devrandaki fikrin çoğu kir, diyor.

Her insana işlerinin süsü var,
Hasta kalbi şaşırtacak pusu var,
Münkirlere akletmezlik pisi var,
Görmezlerin hidâyeti zor, diyor.

Bakılınca su gibidir serap ta,
Aynı mıdır susuzluğa cevapta,
Felâh için yarınki zor hesapta,
Hakk’ı her an yakınında gör, diyor.

Zan ve tahmin çoğu ilim sanılan,
Bil ki yoktur zandan büyük bir yalan,
Hakikate zehir saçar o yılan
Fâsit zannı idrakinden sür, diyor.

Türlü sebep zincirinde ilk sebep,
Sayılamaz esmâsıyla O’dur hep,
Bütün varlık bin bir fenle mürekkep,
Sebeplere müsebbibi sor, diyor

Etrafına ibret ile et nazar,
Her nesnede emsalsiz bir sanat var,
Sanat olmaz, olmaz ise sanatkâr,
Her eserin bir ustası var, diyor.

Işığın ve gören gözün Rabbi bir,
Kulak ile sesin, sözün Rabbi bir,
Âhenk üzre küllün-cüz’ün Rabbi bir.
Bu âhengin hikmetini sor, diyor.

İmtihan bu; doğru, yanlış karışık,
Suallerde vardır elbet türlü şık,
Rabbe yönel gelsin gönle bir ışık,
İblis işi tuzakları kır, diyor.

Hakk’ın nûru hakikati gösteren,
Nur vermezse olmaz asla nur veren,
Nurla erer hidâyete her eren,
Girdiğinde sînesine nur, diyor.

Ahkâmını icrâ eder her ismi,
Mudil ile saptırılır bir kısmı,
Mü’minlerin temiz rûhu pak cismi,
Hâdî ile olur Hakk’a yâr, diyor.