eş-Şeyhu’r-Reîs Ebû Ali İbn-i Sînâ’ya nisbet edilen bir Rubâîyi Türkçe Söyleyiş

Harun ÖĞMÜŞ

Dil gerçi der-in bâdiye bisyâr şitâft
Yek mûy nedânist velî mûy şikâft
Ender dil-i men hezâr horşîd be-tâft
Âhir be-kemâl zerreî râh neyâft*

Ben gerçi bu vâdîde çok ettim cevelân,
Yardım kılı kırka ammâ kıl kaldı nihân,
Binlerce güneş doğdu fakat gönlümde,
Bir zerre dahî olmadı zulmette ayân!

* Abdullah Cevdet, Ömer Hayyam Rubâîleri (nşr. Mehmet KANAR), İst: Şûle Yayınları, 2013, s. 244.

vezni: mef‘ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün