HAC NİYAZI

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Bize mârifet nasîb et,
Yüce Rabbim, ârif eyle…
Bize mağfiret nasîb et…
Arafat’ta vâkıf eyle…

Dökülür yaş îtirâfa,
Bizi mazhar eyle affa,
Kabul eyle îtikâfa,
Hareminde âkif eyle…

Kara iblisin külâhı,
Bize işletir günâhı,
Onu kahreden silâhı,
Cemerat’ta târif eyle…

Yakarır dil ağlamakda,
Şu yanık niyâza bak da
Bizi lâyık olmasak da,
Kereminle taltif eyle…

Gül’e arz edip selâmı,
Duyalım Hudâ kelâmı,
Bütün aşkı, her merâmı
Harameyn’e teksif eyle…

Eli boş çevirme n’olur,
Gönül olsun orda billûr,
Bizi sırr-ı Hak’la doldur,
Bereketle teşrif eyle…

Soruyor, acıyla Tâlî:
Nedir ümmetin şu hâli?
Bize lutfedip kemâli,
Hacılıkla tavsif eyle…

19 Ekim 2012 Zilhicce 1433 Toygar Hamza

vezni: mütefâilün / feûlün