GAZEL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

İstemez âşık olanlar derdini dermâna arz,
Derdine dermân umanlar eylesin Lokmân’a arz.

Görmek istersen eğer ol dil-rubâyı her zaman,
Eyle gönlün hânesin pâk eyleyip mihmâna arz.

Eylemiş çevgân o dilber zülf-i pür-çînin bugün,
Hiç tereddütsüz başın top eyle sen meydâna arz.

Bilmez aslā kul ne eyler var mıdır bir derdi hiç,
Eylesin kullar nedir ahvâlini sultâna arz.

Vuslat istersen eğer sen lutf-ı cânândan Sefer,
Eyle cânın kûy-ı yâre yol tutan kervâna arz.

vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün