HER İŞİN BAŞLANGICI: BESMELE

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Öyle bir sırdır ki Hak’tan neş’et eyler besmele,
Sarsa zahmet her taraftan rahmet eyler besmele…

Sırr-ı bismillâh ezelden her işin başlangıcı,
Lâfz-ı Kur’ân onla başlar, izzet eyler besmele…

Tâ yürekten, cân içinden, kim ki bismillâh dese,
El çeker menfî tecellî, müsbet eyler besmele…

Derdi vardan yok eder, dermânı yoktan var eder,
Darda koymaz vird edersen himmet eyler besmele.

Vird edersen, her çeşit deryâda yelkendir sana,
Gökte sonsuz bir kanattır, hazret eyler besmele.

Sırr-ı bismillâhı idrâk eyleyen kalmaz yayan,
Doğru yoldaşlık yaparsan hizmet eyler besmele.

En karanlık yerde, en sessiz ve ıssız caddede,
Kimsesiz kaldım dedirmez, sohbet eyler besmele.

Çok yakın gözler dahî bir nokta vermezken değer,
Nur saçar aydan, güneşten, rağbet eyler besmele.

Balçığın kayganlığından yalpalarken, koş ona,
Kurtarır yerden, yüceltir, hürmet eyler besmele…

Zorluğundan işlerin harmanda kalsan tık nefes,
İste yardım; hiç yorulmaz, gayret eyler besmele.

Çekme gam; bîgâneden, boş ver şikâyet etmeyi,
En çorak vicdânı ey dil, cennet eyler besmele.

Tüm kilitler fetholur çektikçe bismillâhı sen,
Şimdi olmazdan olurluk kısmet eyler besmele.

Bin olur bir tânenin mahsûlü, azlar çoklaşır,
Bir çadırdan bin diyarlık millet eyler besmele.

Hep muzaffer eyleyip at koşturur beş kıt’ada,
En yenilmez muhteşem bir devlet eyler besmele.

Gönlü hiç çiğnetmemiştir nefse bismillâh sözü,
Her çeşit şeytâna güm güm lânet eyler besmele…

Tam nasîb alsın gönüller, kavrasın mânâsını,
Dilde kalmaktan haz etmez, nefret eyler besmele…

En büyük cankurtarandır çırpınan insanlığa,
Çün Muhammed’den nasibdâr ümmet eyler besmele…

Sesli-sessiz hangi söz başlarsa bismillâh ile,
Özde Seyrî, ölmeyen bir servet eyler besmele…

fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün