YÜZ AĞARTAN BİR NÎMET YÜZAKI

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Oku bülbül! «Oku!» emrindeki hikmet Yüzakı,
Gülün uğrunda fedâ aşk ile himmet Yüzakı!

Kalbe nur merhemi, ay şebnemi, Hakk’ın keremi,
Yüz ağartan güneşin mahremi, nîmet Yüzakı!

Elde en usta kalemler, nice baş tâcı eser,
Serde Kur’ân’a erenlerdeki hürmet Yüzakı!

Bir bir öz ruhlu adımlar, yücelerden yüceye,
Yüceden bahşedilen sözdeki kıymet Yüzakı!

Her lütuf şartı vazîfeyle berâber bir ömür,
Bolca şükretmek için ehline kısmet Yüzakı!

Öze dâir, söze dâir, göze dâir, yüze has,
Mütevâzî, ulu mihrapta imâmet Yüzakı!

Ulu kardeşlik için kesrete vahdet namazı,
Ehl-i îmân ile tam kıbleye kāmet Yüzakı!

Tam dönüştürmek için ravzaya, sevdâ çölünü,
Bağrı yangın dolu bir sırda ikāmet Yüzakı!

İstikāmette sebat, derde sabır, dosta vefâ,
İmtihan gerçeği, zor günde dirâyet Yüzakı!

Hem gönül tahtı, edep tâcı, karanlıkta hilâl,
Şemse pervâne, Büyük Kandil’e ümmet Yüzakı!

Yüzü ak bir dedenin nesline, aynıyla yine,
Tertemiz çehre sunan çehre-i rahmet Yüzakı!

Canlı, taç bir edebin, terbiyenin, tahsîlin,
Şanlı destânına bin cân ile hizmet Yüzakı!

İncecik köprüye, mîzâna hazırlık şerefi,
Okuyan kullara dermân-ı kıyâmet Yüzakı!

Oku, baştan sona her sayfası mektuptur özel,
Oku, çalkantılı devranda selâmet Yüzakı!

Oku, hakkında desin gökyüzü; «Ârif kişidir.»
Devr-i âhirde en evvelki alâmet Yüzakı!

Sözü, sol omza değil sâdece sağ omza yazıp,
Yevm-i fâniye; «Budur» der; «Ebediyyet» Yüzakı!

Tatlı bir dil, o güzel söz, o tebessüm, o huzur,
Eritir yanlışı, en doğruya dâvet Yüzakı!

Kulların her iki dünyâsına lâzım denge,
Şerre «lâ»dır, yalınız, hayra icâbet Yüzakı!

Yalınız hakkı fikir, hakkı zikir, hakkı beyan,
Zulme el-pençe değil, hakka riâyet Yüzakı!

Oku; târihteki mânâyı açan besmeleyi,
Dosta toprak gibidir, düşmana heybet Yüzakı!

Şanlı mâzîdeki müthiş heyecan, hamle ile,
Muhteşem bir yarının burcuna gayret Yüzakı!

Sanatın mührü bu, parmak izi farkında hüner,
Târihin tâcına tuğrâ, medeniyyet Yüzakı!

Beşerin düştüğü âlemde takıp çifte kanat,
Yüce bir ufka yönelmiş yüce niyyet Yüzakı!

Vazgeçip kalbe sızan türlü fotoğraflardan,
Şahsiyet örneği Cân Ahmed’e hicret Yüzakı!

O’na sevdâlı tasavvuf büyüğünden oku, gör;
Nûr-i Hak, Nûr-i Muhammed ile ülfet Yüzakı!

Hıfz-ı Kur’an’dan alıp Rabbine pervâne dili,
Na’t-i Peygamber-i zîşanla muhabbet Yüzakı!

Yazılan her satırın zirve şuûrunda hayat,
O hayât ufku gönüller ile sohbet Yüzakı!

Öyle mânâlı ki maddeyle biçilmez değeri,
Aşk-ı Mevlâ ile mecnundaki servet Yüzakı!

Bire bin yüz sayı; yüz bin sayı, milyonla sayı,
Bir lütuftur bu devâm üzre ibâdet Yüzakı!

Kıt‘adan kıt‘aya; «Allah!» deyu efsâne sefer,
Bir gönül fethine âmâde hidâyet Yüzakı!

Akla her dem uyanıştır sayısız mevzûda,
Çünkü, insanlığı İslâm’la ziyâret Yüzakı!

Durma, ahvâle gıdâ, hâle gıdâ sofrasıdır,
Okuyup tam yaşayan kalbe ziyâfet Yüzakı!

Oku Seyrî, okuyup yaz, yaşayıp yaz hakkı,
Bir edep meyvesidir, meyve-i cennet Yüzakı!

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa‘lün)