KIT‘A

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Yârin o siyah saçları bir dalgalı deryâ,
Daldıkça gönül batmada bin zevk ile gûyâ,
Baktıkça derinleşmede gözlerdeki esrâr,
Binlerce asır geçse çözülmez bu muammâ…

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün