BİR YER

ŞAİR : Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com

Öyle bir yerde ikāmet etsem;
Ki ne ben kimseyi bilsem ne de bir kimse beni.
Hürr ü mutlak yaşasam dünyâda,
Görmeden, bilmeden ardımdan atıp söyleneni…

Öyle bir yerde ikāmet etsem;
Ki ne uymam gereken örf, ne erkân olsa…
Yaşasam gāilesiz bir hâlde,
Tavr-ı rindâneme ankā dahi hayrân olsa…

Öyle bir yerde ikāmet etsem;
Ki ne mal olsa, ne mülk olsa, ne şöhret, ne de şan…
Deseler göstererek elle beni:
Budur İskender-i devran ya da Cemşîd-i zaman!

Öyle bir yerde ikāmet etsem;
Ki benim olmasa müstakbele dâir emelim,
Aldırış etmesem aslā feleğe;
Böyle bir hâlde iken gelse nihâyet ecelim!..

Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)

feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)

Mayıs 2012