EN ÜSTÜN VESÎLE…

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) tali@yuzaki.com

Râm etmesin şu dünyâ, fânî, boş işvesiyle…
Dünyâyı terk için tek, ölmek imiş vesîle…

Mânî değil ki cehlin, hem bi’l-akis vesîle…
Engeldir arz-ı endâm, allâme kisvesiyle…

Mevlâ’yı kör mü sandın, şeytan ve yâvesiyle?..
İhsan şuûru lâzım; olmaz riyâ vesîle!..

Her an yanında Rabbin, esmâsı cilvesiyle…
Tutmakta kaydı kâtip, defter, sicil vesîle…

Külfet içinde ülfet; gelmez bilâ vesîle…
Cennet getirsin azmin; Hakk’ın ilâvesiyle…

Zemzem de sa‘ye meftun, Kâbe’yle, Merve’siyle,
Allah muînin olsun, Sıddîk, Ömer vesîle…

Mest oldular, bu aşkın mestâne meyvesiyle;
Mest eyleyen Vedud’dur; mestâna mey vesîle…

Sevdâ bir imtihandır; kurban, nezir vesîle…
Mezûn olur Haliller, şâhâne zirvesiyle…

Hakk’ın zuhûru âlem, bir gözgü neşvesiyle;
Tâlî, Hudâ’yı gör sen; cam, göz, güneş vesîle…

Rûh ister, ecmel, ahsen; san‘at ve süs vesîle…
Allah Rasûlü rehber, en üstün üsvesiyle…

Vezni: mef’ûlü / fâilâtün – mef’ûlü / fâilâtün

14 Şubat-26 Mart 2012 Toygar Hamza