GAZEL

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Âşığız biz gönlümüzden her zaman sevdâ geçer…
Defter-i uşşâka bir bak nâmımız şeydâ geçer…

Çıksa ol serv-i revan bin nâz ile seyrâna ger,
Göz görür hayrân olur dilden her an Leylâ geçer…

Yükselir âh u figānım hasretinden Arş’a dek,
Dinmeyen gözyaşlarım gökten iner, deryâ geçer…

Vuslat-ı cânân umarsın her zaman dîvâne dil,
Fazla sürmez nevbaharlar gördüğün rûyâ geçer…

Cân u gönlün râhı pâk olmak gerek âşık Sefer,
Belli olmaz bir bakarsın yâr-i müstesnâ geçer…

26 Mayıs 2004

Vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün