78. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız,

Gözler semâda…

Gözler hilâlde…

Bize Ramazân’ı, nurlu kandilleri, bayramları, güzel ve mühim başlangıçları anlatan hilâl; bayrağımızın da sembolü…

Hilâl, orijinalinde aynı harflerle yazıldığı Allah Teâlâ’nın bir âyeti, bir alâmeti…

Hilâl, millet olarak bayraklaştırdığımız ideallerimizin de sembolü…

Hilâl, bir değerler manzûmesi…

İlk gününden Ramazân-ı şerîfe refâkat eden Ağustos ayında, bu ibâdet ve merhamet mevsiminde; dosya konumuzu bayraklaştırdığımız ve bizi yücelten hasletlere, bilhassa oruç, namaz ve Kur’ân ikliminin kalplerimizi daha bir hassas ve rakik hâle getirdiği bu günlerde «oruç ve cömertlik» mevzuuna ayırdık.

Bu Mübârek Ayın Hilâli…

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ; hilâlin temsil ettiği kıymetleri okuyabilmek için, eğriliklerden, eğri bakışlardan kurtulmamız gerektiği tespitiyle başladı, başyazıya… Zâhiren açlık olan orucun mânen ne büyük bir ziyafet olduğunu şu tasvirle anlattı:

“O sofranın; zemzemi, «ihlâs ve samimiyet». Hurması, «iffet ve hayâ». Şerbeti, «nezâket ve nezâfet». Sütü «sadâkat». Çorbası, «muhasebe». Ana yemeği, «namaz ve zikir». Tuzu, «hiçlik ve tevâzu». Tatlısı, «sabır». Baklavası, «ahde vefâ». Meyvesi, «merhamet». Kaşığı, «fedâkârlık». Tabağı, «cömertlik». Bereketi, «zekât ve infak». Besmelesi, «Kur’ân’a sarılmak». Duâsı, «hamd ve şükür».

İşte oruçlu iken oturulan sofradaki latif ve kıymetli gıdalar. İnsanı ehl-i semâ yapan gıdalar.”

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi; Kur’ân ve Sünnet ekseninde, Fahr-i Kâinât Efendimiz, ashâbı ve etbâı izinde «İdeal Bir Neslin Fârik Vasıfları»nı kaleme aldıkları makalenin, ilk bölümüyle bir mü’minin ahlâkî hasletlerini bir bir misallerle anlattı.

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI; cömertlik ve cimriliğin insan tabiatında ve toplumlardaki yansımalarının izini, dil ve tefsir açısından sürdü. Yard. Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ise ensarın îsârını öven âyet-i kerîme bağlamında, «şuhh» kavramını tahlil etti. H. Kübra ERGİN; ailede cömertlik ve diğer hasletlerin eğitiminin verilmesinin önemini, Hâşimoğulları misaliyle anlattı. Aynur TUTKUN, psikoloji ilminin son tespitleriyle cömertlik ve cimriliği teşrih etti. B. Cahit ÖZDEMİR, büyüklerden misallerle cömertlik tâcını tanıttı. Hadi ÖNAL, cömerlik ve israf dengesini işledi.

İrfan ÖZTÜRK Hocaefendi, Ramazân-ı şerîfin kıymetini; Muhsin DURAN durup dinlenmeksizin güzellikler peşinde ve iyiliklerin neşrinde gayreti anlattılar.

Prof. Dr. M. Nejat SEFERCİOĞLU güzel bir hikâye ile Sadettin KAPLAN ibretâmiz bir kıssa ile dergimizde. Kalbin Gözyaşları’nda ise bir tevâfukun tutuşturduğu hidâyet kandili ruhları aydınlatıyor…

Ahmet ZİYLAN; ahlâkın, dürüstlüğün, fedâkârlığın sınandığı zor zamanları kaleme aldı.

Tarih köşemizde Cerbe Deniz Zaferi, II. Bâyezid Han devri hâdiseleri ve Ebussuud Efendi, Keçecizâde İzzet Molla gibi şahsiyetlerle karşılaşacaksınız.

Şiirler…

Gönül zenginliği üzerine gönül dolusu mısralar…

Bayrağımızın tâc ettiğimiz, Ramazân-ı şerîfin muhtaç olduğumuz hilâlini mısra mısra anlatan şiirler…

Not: Yüzakı Kitaplığımıza bu ay Ahmet ZİYLAN’ın hayat notlarından, hâtıralarından ve altın değerinde tecrübelerinden oluşan yazılarını bir araya getirdiğimiz İki Çift Söz Yeter adlı kitabı da katıldı.

Muhteşem mâzîmizde, bizi yükselten bir hasletimiz de en asil şekliyle «okumak» idi…

İhtişamlı yarınlarda da en büyük ihtiyacımız o…

Yüzakıyla…