GAZEL

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Bir râbıta var cân ile cânân arasında…
Gülşende açan gül ile ol hâr arasında…

Her gonca-lebin sırrına vâkıf olamaz dil,
Bir bilmece var dil ile dildâr arasında…

Kâkülleri gör al yanağın üstüne düşmüş,
Can korkusu var mâr ile bir nâr arasında…

Can nakdini vermez ise âşık bu pazarlık,
Ermez sona Lokmân ile bîmâr arasında…

Bağlandı gönül bülbülü bir zülf-i kemende,
Bilmem ki ne var dâr ile berdâr arasında…

Can bülbülü can vermedi takdîr-i İlâhî,
Bir mûcize var nâr ile gülzâr arasında…

Kervan yola çıkmış seferîdir bütün âlem,
Menzilleri îmân ile inkâr arasında…

İstanbul, 1996

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün