KIT‘A

Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com

Bir devridir gelip geçen ömrün ki neyleyim
Gül mevsiminde goncasız öksüzleşir gönül,
Ay nûra gark olur senin aksinle bir zaman;
Fânî tebessümünle ölümsüzleşir gönül.

Vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün