TERCÜME DÖRTLÜK

Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com

Dil-be-dest âver ki hacc-ı ekberest,
Ez-hezâran Kâ’be yek dil bihterest.
Kâ’be bünyâd-ı Halîl-i Âzer’est,
Dil nazar-gâh-ı Celîl-i Ekber’est!

(Câmî)

Gönül al hacc-ı ekber istersen,
Yeğdir on kerre hacca gitmekten.
Hakk’ı aksettiren bir âyine dil,
Âzer’in oğlunun binâsı değil…