ETMEDİM, ETMEM YİNE!..

Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com

Hamdülillâh meyl-i dünyâ etmedim, etmem yine!..
Bir nefes inkâr-ı Mevlâ etmedim, etmem yine!..

Îtikâd ettim mukadder olmayan gelmez başa,
Baş eğip takdîre, şekvâ etmedim, etmem yine!..

Dâim ardımdan atıp yüzden gülen aymazları,
Arz edip Allâh’a, ifşâ etmedim, etmem yine!..

Satmadım ikbâl için bir ferdi üç-beş akçeye,
İftirâ, bühtân aslā etmedim, etmem yine!..

Ehl-i dünyâdan sudûr etmiş «ye kürküm» hükmünü,
Men edip bezmimde icrâ etmedim, etmem yine!..

Dalkavukluk bilmedim ömrümde aslā, kimseye,
Bel büküp arz-ı temennâ etmedim, etmem yine!..

Çoklarından himmetim, Hârun, büyükken nefsimi,
Çok şükür ömrümde ibrâ etmedim, etmem yine!..

Vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün