RUBÂÎ

Harun ÖĞMÜŞ

Sâkî bize sunmaz oldu artık o meyi,
Mutrip de bıraktı büsbütün söylemeyi,
Bir neş’esi kalmayan bu meyhânede biz,
Bilmem neyi beklemekteyiz böyle neyi?