FETHİ PAŞA KORUSU’NA GAZEL

Harun ÖĞMÜŞ

Bir yer ki, misli var dese her kim yalan olur…
Teşbîh edilse, benzeri ancak cinân olur…

Her dilberin geçer çağı, geçmez onun çağı,
Her mevsiminde bir değişik hüsn ü ân olur…

Lâkin bahâr olup da bezenmişse renk renk,
Seyretmemek o şûhu büyük bir ziyân olur…

Bir yanda durmadan koşuşan Köprü, Ortaköy;
Bir yanda Dolmabahçe ve Yıldız ayân olur…

Coşkuyla kasrı, gülşeni sardıkça mûsıkî,
Gür çağlayanlar aşk ile kalkıp revân olur…

Bir başka neş’e hâkim olur artık âleme,
Her yerde yeldirip gezinen bir civân olur…

Hârun bahârı bir kez o gülşende gördü ya,
Ayrılsa ondan ömrü müebbed hazân olur!

Vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün