RUBÂÎ

Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com

Bir ürperiş âhengi sararken tenini,
Bin gülle bezer sevgilinin gülşenini.
Sevmek ve sevilmekle bütün varlığımız;
Sevdâlı denizlerde açar yelkenini.

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûl