İSTEMEM

Harun ÖĞMÜŞ

Sâkî! Bu şeb dehânını arz et mey istemem!
Her şey senin lebinde, diğer bir şey istemem!

Buldum gönül serîrine sultan deyû seni
Dünyâda başka varsa da sultan-bey, istemem!

Leb-teşnenim ve lâkin usûlen derim yine,
Verdikçe bûse sen bana peyderpey; «İstemem!»

Tûtî-sıfat dilinle konuşman yeter senin,
Minnet kılıp da mutribe aslā ney istemem!

Hârun! Lebinden âb-ı hayât içmişim onun,
Her şey onun lebinde, diğer bir şey istemem!

Vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün