GAZEL

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU)

Gönlünde ne var, dağda o var taşta o vardır…
Hasret-zede gözlerden akan yaşta o vardır…

Zannetme ki cevr etmeyi, emr etmeyi bilmez,
Ağyârın elinden yarılan başta o vardır…

Kirpikleri ok gamzesi ok, sîne hedeftir,
Tüm okları uşşâka atan kaşta o vardır…

Hor görme sakın mûru, Süleymân’a suâl et,
Bir orduya yetmez sayılan aşta o vardır…

Dil derdini âşık iletir yârine elbet,
Esrârını paylaştığı sırdaşta o vardır…

Menzîle ulaşmaz diye kervânı bırakma,
Kervanda o var yoldaki yoldaşta o vardır…

Hem nefsini baş tâcı eden gaflete rehber,
Hem nefsini alt ettiğin uğraşta o vardır…

Zindandaki rü’yâda Züleyhâ’da Aziz’de,
Yâkûb ile Yûsuf’la karındaşta o vardır…

Cânânını ağyâra bırakmaz Seferî hiç,
Can nakdini sarf etmede en başta o vardır…

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

07 Nisan 2002, Göztepe Kampüsü