YÂ NEBÎ!..

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Sevdi Allah ki; «Habîbim» diyerek;
Doldu aşkınla cihan, sonsuza dek;
Yâ Nebî, Hazret-i Kur’ân övüyor,
Sen’i mümkün mü senâ eylememek!

Vezni: feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)